artykuł nr 1

Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.09.2018

OR.0050.134.2018

Zarządzenie Nr 134/2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.  jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 133/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.09.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1)  Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2018 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów   10 023,57zł

- zmniejszenie wydatków 63,57zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2155 KB