artykuł nr 1

Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.05.2018

OR.0050.67.2018
 
Zarządzenie nr 67/2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 22 maja 2018 roku
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kłomnicach
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art.63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz §1 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursunastanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r., poz. 1587)
 
Wójt Gminy Kłomnice
zarządza co następuje:
 
§1
1. Przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kłomnicach, 42-270 Kłomnice, ul. Sądowa 1.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznejplacówce (Dz.U. 2017r., poz. 1597).
 
§ 3
1.   Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice.
2.   Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kłomnice przeprowadzi konkurs w terminie do dnia 26 czerwca 2018r.
3.   Powierzenie stanowiska dyrektora w placówce, o której mowa w § 1 nastąpi od dnia 1 lipca 2018r.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik25 KB