artykuł nr 1

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2018

OR.0050.26.2018

Zarządzenie Nr 26/2018
 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28 luty 2018 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) ,
zarządzam co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
1) § 8 ust. 2 pkt 1 lit f uzyskuje następujące brzmienie:
„f. informatyk urzędu - INF”
2)  § 21 ust.5 uzyskuje brzmienie:
"5. Informatyk Urzędu".
 
§ 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice – Struktura Organizacyjna Urzędu, otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia .
§ 3. Załącznik nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice - wykaz stanowisk etatów, otrzymuje brzmienie w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 215 KB
Załącznik nr 155 KB