artykuł nr 1

Protokół Nr IV.2018

IV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.12.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 13:07 do 14:05.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył IV sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, , Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, V-ce Starostę Jana Miarzyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Z-ca Wójta p. Adam Śliwakowski oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek wręczyli podziękowania za wieloletnią współpracę dyrektor Biblioteki Gminnej p. Teresie Raźniak z okazji przejścia na emeryturę.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (15„za”) przyjęli porządek obrad,

Porządek obrad:

1.   Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.   Przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok - uchwała.

a)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

8.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 – uchwała.

a)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

9.   Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok – uchwała.

10.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – uchwała.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12. Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Gminy.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

 

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Jarosław Łapeta

2)   Marek Szymczak

3)   Wojciech Szymczyk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7.

Ad. 6

Brak interpelacji i zapytań.

Ad.7 i 7a)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu gminy na 2019 rok.

M. Szymczak – odczytał w/w projekt – załącznik 8 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. K. Wilkoszewski odczytał Uchwałę nr 4200/VI/224/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załącznik 9 do protokołu.

Następnie Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy p. Włodzimierz Kopka odczytał opinię stałych komisji Rady Gminy Kłomnice do projektu Budżetu Gminy na 2019 rok – załącznik 10 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach: dochody majątkowe +1 mln 600 zł, wydatki -457 446 zł., przychody + 142 554 zł, rozchody – 2 mln 200 zł.

W sprawie głos zabrał mieszkaniec Gminy pytając jaki jest przychód z podwyżki podatku, jaka jest kwota i na co zostanie przeznaczona oraz poruszył sprawę remontu dróg gminnych.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 8 i 8a)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029 – załącznik 12 do protokołu.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt .

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. K. Wilkoszewski odczytał Uchwałę nr 4200/VI/225/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – zał. 13 do protokołu.

Głos w sprawie zabrała Skarbnik p. E. Dąbrowska informując, że prognoza WPF jest odzwierciedleniem budżetu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018 – zał. 15 do protokołu

J. Łapeta – odczytał projekt uchwały.

Skarbnik p. E. Dąbrowska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.

za – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 10

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027- – zał. 17 do protokołu

J. Łapeta – odczytał projekt uchwały.

Skarbnik p. E. Dąbrowska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.

za – 15 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

ad. 11

 Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski odpowiedział na zapytania zadane przez mieszkańca gminy.

Nadwyżka z podatku to kwota 200 000 zł, które zostanie przekazane na oświatę.

W sprawie dróg poinformował, że w miarę możliwości drogi są sukcesywnie remontowane.

 

Ad.12

P. P. Leśniak zaprosił na 27 Finał WOSP, który odbędzie się 13 stycznia 2019roku w Rzerzęczycach.

Radna Rady Powiatu Częstochowskiego p. E. Łagiewka życzyła obecnym nowo wybranym radnym owocnych obrad, wielu pozyskanych dotacji spływających do urzędu, a sołtysom dobrej współpracy z radnymi. Z okazji zbliżającego się nowego roku radna powiatu życzyła wszystkim obecnym samych pomyślności na 2019 rok.

Przewodniczący p. B. Żurek również złożył życzenia noworoczne na 2019 rok.

Ad. 13

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady IV sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z IV Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne160 KB