artykuł nr 1

Protokół Nr III.2018

III sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 12.12.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:07 do 11:12.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył III sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, V-ce Starostę Jana Miarzyńskiego, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni – usprawiedliwiona nieobecność:

•   Małgorzata Nalewajka

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad. Wniosek formalny zgłosił Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju p. W. Szymczyk o wykreślenie pkt. 9e) z porządku obrad oraz Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad pkt 9 k)  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz pkt 9l) w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

 

Przeprowadzono głosowanie nad dodaniem do Porządku obrad pkt 9k) i 9l) zgłoszonego przez Z-cę Wójta.

Za – 12 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

 

Kolejno przeprowadzono głosowanie nad wykreśleniem punktu 9e) z porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

 

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad,

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymuje się – 0,. – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 7.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie III Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z I i II sesji.

5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.   Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018– uchwała.

8.   Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027- uchwała.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)   ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

b)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

c)   przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach,

d)   zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

e)   zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach,

f) zmiany Statutu Gminy Kłomnice,

g)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,

h)   ustanowienie zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,

i) ustanowienie wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”,

j) podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

11.  Wolne wnioski i komunikaty.

12.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokoły z sesji były wyłożone w biurze Rady Gminy oraz były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z II sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9.

 

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Włodzimierz Kopka

2)   Paweł Kowalik

3)   Wanda Kusztal

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 10.

Ad. 6

Przewodniczący p. B. Żurek zadał zapytanie w sprawie terminu zakończenia II etapu budowy kanalizacji w Rzerzęczycach – zał. 11 do protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018 – zał. 12 do protokołu

W. Kopka – odczytał projekt uchwały.

Skarbnik p. E. Dąbrowska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027- – zał. 14 do protokołu

W. Kusztal – odczytała projekt uchwały.

Skarbnik p. E. Dąbrowska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. – zał. 16 do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła p. M. Dumin – inspektor ds. podatków.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 2 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok – zał. 18 do protokołu.

W. Kopka – odczytał w/w projekt.

Projekt uchwały omówiła p. M. Dumin – inspektor ds. podatków.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

 

Ad. 9c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach – zał. 20 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała w/w projekt.

Projekt uchwały omówił p. A. Śliwakowski – Z-ca Wójta

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

 

Ad. 9d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – zał. 22 do protokołu.

P. Kowalik – odczytał w/w projekt.

Skarbnik p. E. Dąbrowska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

M. Szymczak zapytał jakie jest całkowite zadłużenie gminy.

Skarbnik p. E. Dąbrowska odpowiedziała na pytanie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 23 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

 

Ad. 9e

Wykreślono z porządku obrad

 

Ad. 9f

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłomnice - zał. 24 do protokołu.

W. Kopka – odczytał w/w projekt.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 25 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

 

Ad. 9g

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019, - zał. 26 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała w/w projekt.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 27 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

 

Ad. 9h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej, - zał. 28 do protokołu.

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 29 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

Ad. 9i

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”,, - zał. 30 do protokołu.

W. Kopka  – odczytał w/w projekt.

Kierownik GOPS p. A. Kubalska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 31 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

Ad. 9j

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - zał. 32 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała w/w projekt.

Kierownik GOPS p. A. Kubalska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski zadał zapytanie w jakiej kwocie jest kryterium dochodowe podwyższone o 150 %

Kierownik GOPS p. A. Kubalska odpowiedziała na zapytanie.

Więcej pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 33 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie .

Ad. 9k

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - zał. 34 do protokołu.

P. Kowalik – odczytał w/w projekt.

Kierownik GOPS p. A. Kubalska omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 35 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9l

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2019 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego. - zał. 36 do protokołu.

W. Kopka – odczytał w/w projekt.

Skarbnik p. E. Dąbrowska zgłosiła autopoprawkę do projektu.

Kierownik p. Z. Warzyniak omówił projekt.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 37 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

ad. 10

 Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski odpowiedział na zapytanie Przewodniczącego p. B. Żurka w sprawie zakończenia inwestycji budowy kanalizacji w Rzerzęczycach. Wskazał termin zakończenia na przełom grudnia – stycznia.

Działalność międzysesyjna to bieżąca działalność urzędu. Kolejno Z-ca Wójta wspomniał o problemie sygnalizacji świetlnej, gdzie GDKiA zadecydowało o dwóch światłach pulsacyjnych na przejściu  w Kłomnicach na DK-91, co stanowi dalsze zagrożenie dla mieszkańców. W tej sprawie Z-ca Wójta wraz z Sekretarz udali się na rozmowę do GDKiA. Uzyskano informację, że GDKiA wstrzyma się do czasu, aż ten ruch zacznie się odbywać.

Ad.11

V-ce starosta p. J. Miarzyński na wstępie pogratulował nowo wybranym radnym wygrania wyborów. Kolejno:

- GDKiA zamierza uruchomienie budowy autostrady od Rząsawy do Radomska w terminie styczeń, luty ze względu na poprawę przez wykonawcę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Następnie p. J. Miarzyński wspomniał o budowie drogi lokalnej równoległej do autostrady od Bogusławic do Rząsaw na prośbę mieszkańców. Inne sprawy: - zakończenie drogi powiatowej ul. Kolejowej w Rzerzęczycach, budowa ul. Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach – przedstawiono aktualny stan inwestycji, modernizacja drogi na Zawadę w kolejnych latach planowana kontynuacja, scalenie gruntów Zawada, Zberezka, Śliwaków, plan , aby wykonać zatoki autobusowe w Pacierzowie i Zawadzie w przyszłym roku, plan wykonania podziału działki w Rzerzęczycach przy ul. Kolejowej, teren kolejowy część działki przeznaczyć na poszerzenie skrzyżowania,

Przewodniczący p. B. Żurek zapytał czy rozważana jest budowa parkingu przy PKP (skrzyżowanie ul. Wolności, Kolejowej i Skrzydlowskiej), gdyż na obecną chwilę mieszkańcy nie mają gdzie parkować samochodów, czy jest brane pod uwagę pozyskanie części terenu od mienia kolejowego?

W odpowiedzi V-ce Starosta p. J. Miarzyński poinformował, że nikt nie złożył wcześniej takiego wniosku. W celu uzupełnienia głos zabrał Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski, że Gmina wystąpiła do PKP z takim wnioskiem.

Z_ca Wójta zaprosił na Jarmark Bożonarodzeniowy 16.12.2018, a następnie złożył życzenia bożonarodzeniowe.

Przewodniczący p. B. Żurek złożył gratulacje p. J. Miarzyńskiemu za wygrane wybory na radnego Rady powiatu częstochowskiego oraz objęcia stanowiska V-ce Starosty.

Radny p. M. Szymczak zapytał radnego powiatu częstochowskiego jak wygląda dalsza przebudowa ul. Skrzydłowa w kierunku Adamowa.

P. J. Miarzyński poinformował, że aktualnie regulowana jest własność gruntów. Radny p. M. Szymczyk poinformował, że własność jest już uregulowana i naniesiona na mapy.

kolejno głos zabrał mieszkaniec gminy p. W. Rak w sprawie deficytu w budżecie gminy oraz podatku od nieruchomości. Skarbnik odpowiedziała powyższe zapytania.

Na zakończenie Przewodniczący p. B. Żurek złożył życzenia świąteczne.

Ad. 12

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady III sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z III Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne458 KB