artykuł nr 1

Protokół Nr II.2018

II sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.11.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:36 do 9:27.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył II sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radną powiatową w osobie p. B. Lara, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radni – usprawiedliwiona nieobecność:

•   Małgorzata Nalewajka

•   Andrzej Wilk

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad. Następnie  Z-ca Wójta p. A. Śliwakowski poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad pkt 12 a)  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice. Z-ca Wójta omówił powyższy projekt uchwały. Dodatkowo wniosek formalny zgłosił radny p. Jarosław Łapeta o wykreślenie pkt. 11 z porządku obrad oraz przeniesienia na następną sesję w wyniku obszernego zakresu tematu oraz braku szczegółowego omówienia. Głos zabrała Sekretarz, która przychyliła się do wniosku radnego.

Przeprowadzono głosowanie nad wykreśleniem punktu 11 z porządku obrad. Za – 12 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Kolejno Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad porządkiem obrad ze zgłoszonymi poprawkami.

Radni Gminy Kłomnice większością głosów (10 „za”) przyjęli porządek obrad,

Głosowanie: za – 10, przeciw – 1, wstrzymuje się – 1, obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu – 1. – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 6.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

6.   Powołanie Komisji Rewizyjnej i składu osobowego – uchwała.

7.   Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i składu osobowego – uchwała.

8.   Powołanie stałych komisji Rady Gminy Kłomnice i składu osobowego.

9.   Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018– uchwała.

10.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027- uchwała.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

12a) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

13.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

14.  Wolne wnioski i komunikaty.

15.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Ad.4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Tomasz Bartnik

2)   Adam Derda

3)   Tomasz Igielski

Protokół z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 5

Nie złożono żadnych interpelacji i zapytań.

Ad. 6

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i składu osobowego – zał. 8 do protokołu

A. Derda – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i składu osobowego – zał. 10 do protokołu

A. Derda – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad.8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie powołania komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa i składu osobowego. – zał. 12 do protokołu

A. Derda – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy oraz składu osobowego. – zał. 14 do protokołu

A. Derda – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 9

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok – zał. 16 do protokołu.

A. Derda – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy szczegółowo omawiając zmiany w budżecie na 2018 rok na podstawie załączników do uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi  zał. nr 17 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 10

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 – zał. 18 do protokołu.

A. Derda – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy szczegółowo omawiając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027  na podstawie załączników do uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały - protokół z głosowania stanowi  zał. nr 19 do protokołu.

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 11

wykreślono z porządku obrad.

Ad.12

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej – zał. 20 do protokołu.

A. Derda – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. B. Mizera Sekretarz Gminy omawiając powyższy projekt uchwały.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały - protokół z głosowania stanowi  zał. nr 21 do protokołu.

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 12a)

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej – zał. 22 do protokołu.

A. Derda – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała Kierownik p. B. Lara omawiając szczegółowo projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący p. K. Wilkoszewski poprosi o wyjaśnienie, z której strony działki obowiązuje dojazd do sklepu.

Odpowiedzi udzieliła p. B. Lara – Kierownik Referatu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały - protokół z głosowania stanowi  zał. nr 23 do protokołu.

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad.13

Głos zabrał p. Z-ca Wójta oraz Sekretarz Gminy dziękując w imieniu Wójta wszystkim, którzy wzięli udział w pomocy Polakom na Wileńszczyźnie oraz zdali relację z pobytu.

Ad.14

Głos zabrał sołtys p. Z. Modlasiński prosząc o wyjaśnienie sposobu składania skarg, wniosków, petycji do nowo powstałej Komisji Skarg, Wniosków i petycji.

Odpowiedzi udzieliła p. B. Mizera Sekretarz Gminy.

Przewodniczący p. B. Żurek poinformował o terminie posiedzenia stałych komisji Rady Gminy oraz o terminie sesji.

Głos zabrała Dyrektor GOK-u  p. K. Sosnowska zapraszając wszystkich obecnych na Jarmark Bożonarodzeniowy 16 grudnia 2018roku.

Ad. 15

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady II sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z II Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący

Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne238 KB