artykuł nr 1

Protokół Nr I.2018

I sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 21.11.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 13:00 do 14:37.

 

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 9 listopada 2018 roku  I sesję Rady Gminy Kłomnice nowej kadencji 2018-2023 otworzył i prowadził do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy najstarszy wiekiem z nowo wybranych radnych p. Włodzimierz Kopka.

Na wstępie Radny Senior odczytał klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ponieważ od I sesji obrady Rady Gminy Kłomnice są nagrywane.

Kolejno radny p. Włodzimierz Kopka stwierdził, że sesja jest prawomocna ponieważ uczestniczą w niej wszyscy radni t.j. 15 osób.

Następnie powitał Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, radnych Rady Powiatu Częstochowskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej p. Krzysztofa Wójcika wraz z członkami tej komisji i wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach.

Radny Senior poprosił wszystkich obecnych o powstanie i odśpiewanie hymnu  państwowego z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

Po hymnie zgodnie z porządkiem obrad sesji p. Włodzimierz Kopka oddał głos p. Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej, który przedstawił sprawozdanie z wyborów w dniu 21 listopada 2018r a następnie wręczono kolejno wybranym radnym zaświadczenia stwierdzające o wyborze na radnego oraz wójtowi zaświadczenie o wyborze na wójta.

Po wręczeniu zaświadczeń Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej złożył gratulacje i życzenia nowo wybranym radnym oraz wójtowi.

Prowadzący sesję p. Kopka podziękował p. Wójcikowi i poinformował, że kolejnym ważnym punktem posiedzenia jest złożenie ślubowania przez radnych i poprosił wszystkich o powstanie.

P. Włodzimierz Kopka odczytał rotę ślubowania j.n.:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców „ i wyczytując kolejno radnych z nazwiska i imienia prosił o wypowiadanie słowa „ślubuję „ z możliwością dodania zdania „ tak mi dopomóż Bóg”.

Wywoływani kolejno radni wypowiadali zdanie „ślubuję”- większość dodawała „tak mi dopomóż Bóg”.

Prowadzący obrady p. Kopka podziękował wszystkim radnym, pogratulował i stwierdził, że radni po złożeniu ślubowania objęli mandat radnego Rady Gminy Kłomnice.

W następnej kolejności P. Włodzimierz Kopka poinformował, że objęcie przez nowo wybranego Wójta obowiązków następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania, co uczynił p. Piotr Juszczyk wypowiadając słowa:

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – tak mi dopomóż Bóg „.

Prowadzący obrady p. Kopka podziękował Wójtowi, pogratulował oraz stwierdził, że od chwili złożenia ślubowania wójt obejmuje oficjalnie obowiązki włodarza Gminy Kłomnice.

Następnie p. Kopka zaproponował dalszy porządek obrad do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy:

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków .

7.Powołanie Komisji Skrutacyjnej .

8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice :

a)omówienie sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy ,

c) prezentacja kandydatów,

d)przeprowadzenie głosowania tajnego,

9. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora i uchwalenie dalszego porządku obrad .

- Kto jest za przyjęciem w/w porządku obrad ?

- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że Rada przyjęła zaproponowany dalszy porządek obrad pierwszej sesji jednogłośnie.

ad. pkt. 6

Rada powołała jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 5 –ciu radnych j.n.:

1) Koza Anna

2) Nalewajka Małgorzata

3) Szymczyk Wojciech

ad. pkt 7

Rada powołała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) Bartnik Tomasz

2) Derda Adam

3) Igielski Tomasz

ad. pkt 8

P. Sekretarz omówiła zasady przeprowadzenia głosowania tajnego dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z opracowanym Regulaminem – jak w załączeniu.

Prowadzący sesję zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:

Zgłoszono jednego kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy:

1) Żurek Bartłomiej

P. Włodzimierz Kopka poprosił kandydata o przedstawienie się, co uczynił m.in.

- p. Żurek Bartłomiej – mam 39 lat, żonaty, dwoje dzieci, pracuję w międzynarodowej firmie TRW Częstochowa jako specjalista w dziale jakości, od 3 kadencji jestem Przewodniczącym Rady Rodziców przy szkole podstawowej w Rzerzęczycach, jestem członkiem OSP, Rady Sołeckiej i Parafialnej.

Prowadzący sesję poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Zarządzono 5 min. przerwy na przygotowanie kart do głosowania.

Wznowiono obrady.

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym kartki do głosowania i kolejno odczytywała nazwiska radnych, którzy po skreśleniu kandydata na przewodniczącego Rady wrzucali je do urny.

Zarządzono 5 min przerwy na przeliczenie głosów. Wznowiono obrady

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Tomasz Igielski odczytał protokół z głosowania, z którego wynikało, że radni jednogłośnie na Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice wybrali p. Bartłomieja Żurka – 15 głosów za.

P. Kopka pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice i poprosił odczytanie Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu Uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

P. M. Nalewajka – odczytała projekt Uchwały nr 1/I/2018

ad. pkt. 9

Radny Senior  p. Włodzimierz Kopka przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy p. Bartłomiejowi Żurkowi.

 

Nowo wybrany Przewodniczący Rady podziękował Radnemu Seniorowi, byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy, Wójtowi, a następnie podziękował tym, którzy obdarzyli go zaufaniem i oddali na niego głos.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował dalszy porządek obrad:

10. Wybór V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice :

a)omówienie sposobu głosowania na V-ce Przewodniczącego Rady Gminy,

b) zgłaszanie kandydatów na funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Gminy ,

c) prezentacja kandydatów,

d)przeprowadzenie głosowania tajnego,

11. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice

12. Wolne wnioski i komunikaty.

13. Zamknięcie obrad sesji.

W/w dalszy porządek obrad Rada przyjęła jednogłośnie w głosowaniu imiennym.

1.Bartnik Tomasz     ZA

2.Derda Adam   ZA  

3.Igielski Tomasz     ZA  

4. Kopka Włodzimierz  ZA

5. Kowalik Paweł     ZA

6. Koza Anna   ZA    

7. Koza Józef     ZA

8. Kusztal Wanda     ZA  

9. Łapeta Jarosław     ZA

10. Nalewajka Małgorzata     ZA

11.Szymczak Marek     ZA

12.Szymczyk Wojciech   ZA

13.Wilk Andrzej     ZA  

14.Wilkoszewski Kazimierz      ZA  

15. Żurek Bartłomiej   ZA    

ad. pkt 10

Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na V-ce przewodniczącego Rady Gminy:

Zgłoszono dwóch radnych:

1) Kazimierz Wilkoszewski

2)   Marek Szymczak

W/w kandydaci przedstawili się j.n.:

1) P. Kazimierz Wilkoszewski – mieszkam w Konarach, żonaty, 3 dzieci, jestem emerytem, II kadencję jestem radnym, w poprzedniej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Gospodarki Finansów, Rozwoju i promocji Gminy, jestem druhem strażakiem w OSP w Konarach oraz Wiceprezesem Związku OSP RP w Kłomnicach.

2) P. Marek Szymczak – 42 lata, żonaty, dwójka dzieci, mieszkam w Adamowie, jestem radnym z sołectwa Adamów i Skrzydlów, jestem Przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Skrzydlowie.

Zarządzono 5 min przerwy na przygotowanie kart do głosowania. Wznowiono obrady.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego.

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym kartki do głosowania i kolejno odczytywała nazwiska radnych, którzy po skreśleniu kandydata na Viceprzewodniczącego Rady wrzucali je do urny.

Zarządzono 5 min przerwy na przeliczenie głosów. Wznowiono obrady.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Tomasz Igielski odczytał protokół z głosowania, z którego wynikało, że radni oddali:

P. Kazimierz Wilkoszewski – 11 głosów

P. Marek Szymczak – 4 głosy

Wobec powyższego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został p. Kazimierz Wilkoszewski.

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice i poprosił odczytanie Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu Uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

P. W. Szymczyk – odczytał projekt Uchwały Nr 2/I/2018.

ad. pkt 11.

Przewodniczący p. Bartłomiej Żurek przeszedł do omawiania punktu pn. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.

P. A. Koza – odczytała projekt Uchwały nr 3/I/2018

Sekretarz Gminy p. Barbara Mizera omówiła projekt uchwały. P. Piotr Juszczyk – Wójt Gminy zabrał głos w sprawie.

Radny p. Andrzej Wilk zadał pytanie do poprzedniego punktu dlaczego nie zostało przeprowadzone głosowanie nad uchwałą?

Odpowiedzi udzieliła p. E. Recha – radca prawny.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania imiennego nad uchwałą.

1.Bartnik Tomasz     ZA

2.Derda Adam   ZA  

3.Igielski Tomasz     ZA  

4. Kopka Włodzimierz   ZA

5. Kowalik Paweł     ZA

6. Koza Anna   ZA  

7. Koza Józef     ZA

8. Kusztal Wanda   ZA  

9. Łapeta Jarosław     ZA

10. Nalewajka Małgorzata     ZA

11.Szymczak Marek     ZA

12.Szymczyk Wojciech   ZA

13.Wilk Andrzej     ZA  

14.Wilkoszewski Kazimierz  ZA  

15. Żurek Bartłomiej   ZA    

Przewodniczący poinformował, że uchwała została przyjęta przez radę Gminy jednogłośnie.

ad. pkt 12. Wolne wnioski, komunikaty.

Głos zabrał p. Stanisław Matuszczak – były radny i sołtys w sprawie współpracy Rady Gminy z sołtysami, Pan Adam Zając  - były Wójt Gminy, Pan Piotr Juszczyk - Wójt Gminy oraz Wiceprzewodniczący p. Kazimierz Wilkoszewski.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady I sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z I Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www. klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Radny Senior

Włodzimierz Kopka

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk