artykuł nr 1

Protokół Nr XLVI.2018

XLVI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 18.10.2018r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:17.

Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XLVI sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyka, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. L. Wiśniewskiego sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości. Ad. 2

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu. 

Radni – spóźnieni:

•   Stanisław Matuszczak

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg poinformował, że radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.

przewodniczący zaproponował, aby zamienić pkt 6 z pkt 8. Dodatkowo radny p. A. Śpiewak zauważył, że nie został zdjęty pkt 7 z porządku obrad zgodnie z ustaleniami, które zostały zgłoszone na komisjach. Przewodniczący poinformował, że nie był obecny na komisjach więc wniosek mógł zgłosić przewodniczący komisji. Wobec powyższego zgłoszono wniosek o wykreślenie pkt 7 z porządku obrad.

Następnie nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XLVI sesji zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami .

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli porządek obrad.

Nastąpiło odczytanie porządku obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.       Rozpatrzenie skargi na Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłomnicach - obrady utajnione

7. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach. – obrady utajnione.   wykreślono.

8.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

10. Zmiana w budżecie gminy na rok 2018  - uchwała.

11.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2018-2027 – uchwała.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   statutu Gminy Kłomnice.

b)   określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

c)   określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

d)   wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłomnice.

e)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

f) uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2023".

g)   wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze  powiatowej nr 1032S, m. Zawada.

h)   przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice.

i) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

j) zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” w Rzerzęczycach.

k) zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” w Nieznanicach.

13.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2014-2018.

14.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej. 

15. Wolne wnioski i komunikaty.

16. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

- za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

 

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Wanda Kusztal

2)   Małgorzata Nalewajka

3)   Wojciech Szymczyk

 

Ad.6

Rozpatrzenie skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Przewodniczący po wcześniejszej opinii radcy p. E. Rechy zadecydował, aby pkt. rozpatrzyć w normalnym trybie, gdyż szczegółowo temat został omówiony na posiedzeniu komisji a personalia osoby zostały ograniczone do inicjałów, co nie narusza przepisów prawnych. – zał. 4.

Radny P. S. Matuszczak wszedł spóźniony na posiedzenie Rady Gminy.

M. Nalewajka – odczytała w/w projekt.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 15 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

P. P. Juszczyk Wójt Gminy poprosił o wstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego radnego Włodzimierza Milczarka (radny I kadencji) oraz pierwszego wójta Zygmunta Frasa.

 

Ad. 7

wykreślono z porządku obrad

 

Ad. 8

Przyjęcie interpelacji i zapytań.

Radny Marek Szymczak odczytał przygotowane interpelacje dot. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2019r. na budowę nakładki asfaltowej na ul. Żabiej w msc. Adamów, na wykonanie oświetlenia na ul. Wschodniej w msc. Skrzydlów oraz na budowę nakładek asfaltowych na istniejących drogach szutrowych w gminie Kłomnice. – zał. 5,6,7

Radny p. A. Śpiewak zaproponował, aby na podstawie listy radnych od I kadencji do chwili obecnej Urząd Stanu Cywilnego przekazywał informację do biura o zgonach. Następne zapytanie dotyczyło braku przywitania z imienia i nazwiska radnych Gminy Kłomnice na ważnych uroczystościach jakie miało miejsce np. na 100-leciu istnienia szkoły w Witkowicach tylko ogólnie w przeciwieństwie do radnych powiatowych. Kolejne zapytanie dotyczyło potwierdzenia informacji, że nauczyciele nie dostali 100% pensji przez okres niecałych dwóch miesięcy, co było powodem? I jaki jest stan finansów jeśli brakuje na wypłatę podstawowych świadczeń. Ostatnie pytanie dot. roznoszenia w godzinach pracy bibuły wyborczej przez pracownika urzędu.

Ad. 9

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektów uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach..– zał. 8 i 9 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała projekt w/w uchwały dot. skargi na uchwałę nr 22/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

Głos zabrała radca p. E. Recha wyjaśniając szczegółowo procedurę postępowania przed sądami administracyjnymi, gdzie gminę reprezentuje na zewnątrz wójt i Rada Gminy udziela mu upoważnienia w celu udzielenia odpowiedzi.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

W. Szymczyk – odczytał projekt uchwały dot. skargi na uchwałę nr 17/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłomnice.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu. uwag nie zgłoszono.

Interpelacje złożone na  ręce Przewodniczącego zostały przekazane Wójtowi Gminy.

Ad. 10

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  –  zał.10 do protokołu.

M. Nalewajka – odczytała projekt w/w uchwały.

Głos zabrała Skarbnik omawiając zmiany jakich dokonano w budżecie gminy. Na wstępie poinformowała o zmniejszeniu dochodów o kwotę 1318739 zł. 1 mln 275 tys. zł zdjęto z realizacji zadania Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic Pasterniak w wyniku braku akceptacji projektu na ten rok oraz z dotacji zostaje zdjęta kwota 49800 zł jest to projekt OSA w Rzerzęczycach, który przechodzi na przyszły rok 2019. Zwiększenia dochodów: 4211 zł dochody oświaty oraz 1850 zł po stronie GOPSu. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu – zmian dokonano pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikami do uchwały.

Radny p. A. Śpiewak prosił o wyjaśnienia w sprawie zdjęcia środków w tym roku z projektu OSA w Rzerzęczycach, czy w tej sytuacji kwota z funduszu ma być przekazana na inne zadanie?

Kierownik p. M. Bak poinformowała, że juz 2 miesiące temu referat wystąpił o przesunięcie terminu, umowa zostanie zmieniona – część prac zostanie wykonana w tym roku z funduszy sołeckich i gminnych, a w przyszłym roku zostaną wykorzystane środki przyznane z Ministerstwa. Następnie p. A. Śpiewak prosił o wyjaśnienia w sprawie kwot z budżetu gminy zaplanowane na powyższy projekt?

Kierownik poinformowała, że w tym roku zostaną wykorzystanie środki 25 tys zł z funduszu sołeckiego i 25 tys zł z budżetu gminy a w przyszłym roku 50 tys. zł z Ministerstwa i 14 tys zł środków własnych.

Kolejne pytanie zadał Przewodniczący p. A. Worwąg odnośnie projektu Pasternika jak wygląda jego realizacja w przyszłym roku z racji odrzucenia wniosku w tym roku.

Wójt p. P. Juszczyk poinformował, że Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu dofinansowania innej gminie, projekt Gminy Kłomnice znajduje się na liście rezerwowej z najwyższą ilością punktów oraz dzisiaj zarząd ma podjąć w tej sprawie rozmowy.

Do projektu więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Radny p. S. Jurczyk opuścił posiedzenie.

Ad.  11

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2018-2027.– zał.11 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała projekt w/w uchwały.

Skarbnik poinformowała, że powyższe zmiany dotyczą rozszerzenia realizacji zadania dot. projektu OSA w Rzerzęczycach oraz przerzucenia na 2020 rok realizacji projektu dot. rewitalizacji Pasternika na 2019-2020 itp.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

Ad.  12a)

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kłomnice – załącznik 12 do protokołu.

W. Szymczyk – odczytała projekt w/w uchwały.

Głos zabrała Sekretarz Gminy p. B. Mizera informując, że projekt został szczegółowo omówiony na komisjach a zaproponowane zmiany zostały wprowadzone do projektu m.in. do słowniczka dodano regułę „Policji sesyjnej”. Sekretarz poprosiła, aby przyjąć projekt w tej wersji, gdyż w razie uwag można szybko zadziałać i zmienić na następnej sesji. Następnie po krótce omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone zgodnie z nowymi zapisami w ustawie.

Radny p. S. Jurczyk wrócił na posiedzenie.

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12b

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

c) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.– załącznik 13 do protokołu.

M. Nalewajka  – odczytał projekt w/w uchwały.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła najważniejsze założenia projektu w sprawie inicjatywy uchwałodawczej, która od przyszłej kadencji będzie przysługiwała grupie mieszkańców.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12c

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.– załącznik 14 do protokołu.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła założenia wprowadzenia zgodnie z zapisem ustawy raportu o stanie gminy.

W. Kusztal – odczytała projekt w/w uchwały.

Radny p. A. Śpiewak złożył wniosek , aby wpisać §4 pkt 10) stan finansów gminy.

W odpowiedzi p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy poinformowała, że stan finansów gminy jest przedkładany Radzie 2 razy do roku jest to sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze oraz za cały rok. po krótkiej dyskusji p. A. Worwąg poddał pod głosowanie wniosek o dopisanie pkt 10 stan finansów gminy.

Głosowanie nad wnioskiem:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12d

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kłomnice.– załącznik 15 do protokołu.

W. Szymczak – odczytał projekt w/w uchwały.

Kierownik p. B. Lara omówiła projekt informując, że nieruchomości zostały wydzierżawione rolnikom na okres 5 lat i zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy może odstąpić od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Kolejno wywiązała się dyskusja pomiędzy p. A. Śpiewakiem i Kierownikiem p. B. Larą w sprawie wyliczenia kwoty czynszu dzierżawy oraz warunków udziału w przetargu.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12e

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.– załącznik 16 do protokołu.

M. Nalewajka – odczytała projekt w/w uchwały.

Kierownik p. B. Lara omówiła projekt informując, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy może wyrazić zgodę na przedłużenie o kolejny okres 5 lat.

Wywiązała się dyskusja w sprawie pomiędzy p. A. Śpiewakiem p. S. Jurczykiem, Kierownik p. B. Larą oraz mieszkańcem gminy, gdzie rozważano możliwości przeprowadzenia przetargu przy w/w nieruchomościach.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12f

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2023" - załącznik 17 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała projekt w/w uchwały.

Kierownik p. B. Lara omówiła projekt informując, że 18.05.2018r. przyjęto powyższy Program, który został zmieniony zgodnie z wytycznymi z Wydziału Nadzoru. program zgodnie z zaleceniami został uszczegółowiony m.in. zakres remontów rozbito na lata i oszacowano kwotę remontów.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Głos zabrała Sekretarz p. B. Mizera informując, że z racji pełnienia funkcji radnej powiatu musi opuścić posiedzenie, gdyż Rada powiatu częstochowskiego też w dniu dzisiejszym ma zakończenie kadencji. Podziękowała za współpracę i życzyła powodzenia w wyborach.

Przewodniczący rady Gminy p. Adam Worwąg również podziękował w imieniu całej rady Gminy za pracę na rzecz gminy oraz w powiecie.

 

Ad. 12g

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze  powiatowej nr 1032S, m. Zawada.- załącznik 18 do protokołu.

W. Szymczyk– odczytał projekt w/w uchwały.

Kierownik p. M. Bąk zawarcie porozumienia dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem ruchu, na drodze powiatowej nr 1032 S w m. Zawada. Koszty dokumentacji po 50% dla każdej ze stron czyli po 5535,00 zł.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12h

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice.- załącznik 19 do protokołu.

M. Nalewajka – odczytała projekt w/w uchwały.

Kierownik p. M. Bąk poinformowała, że Rada Gminy przyjęła na wcześniejszej sesji Projekt regulaminu, który został wysłany do akceptacji Wód Polskich. Wody Polskie zaakceptowały pozytywnie projekt wobec powyższego należy przyjąć Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice.

Radny p. A. Śpiewak przypomniał, że komisja zgłaszała, aby zmienić zapis w regulaminie mówiący o zwiększeniu ciśnienia minimalnego z 0,05 na 0,1 Mpa. Wywiązała się dyskusja w tym temacie pomiędzy p. A. Śpiewakiem oraz Kierownik p. M. Bąk. Ostatecznie nie przegłosowano zmian do regulaminu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12i

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - załącznik 20 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała projekt w/w uchwały.

Głos zabrał pracownik p. K. Gonera omawiając po krótce Program. Poinformowano również o przeprowadzonych konsultacjach, gdzie nie zgłoszono żadnych zmian do projektu Programu.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12j

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu  zmieniającego Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” w Rzerzęczycach.- załącznik 21 do protokołu.

W. Szymczyk – odczytał projekt w/w uchwały.

Głos zabrał p. P. Juszczyk Wójt Gminy informując, że w tym i następnym projekcie uchwały zmieniającej dot. Regulaminów zmiana dotyczy zapisu pkt 12.d), gdzie do tej pory widniał zapis wezwać straż gminną lub Policję, a z racji likwidacji straży gminnej zapis brzmi”12 d) wezwać Policję” .

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 12k

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającego Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „ Moje Boisko ORLIK 2012” w Nieznanicach.- załącznik 22 do protokołu.

M. Nalewajka – odczytała projekt w/w uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 15 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 13

Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej w Gminie Kłomnice kadencji 2014-2018 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Jurczyk. – zał. 23 do protokołu.

 

Ad. 14

Głos zabrał p. Piotr Juszczyk Wójt Gminy podziękował za zwrócenie uwagi na problem jakim jest potrzeba pokrycia dróg szutrowych nakładkami asfaltowymi czy brak oświetlenia powyższe wnioski zostaną odzwierciedlone w budżecie. W sprawie niewypłacania pensji nauczycielom Wójt poinformował, że pensje zawsze były wypłacane i nie było w tym przypadku żadnych zaległości. Kolejnym poruszonym tematem była woda w Gminie Kłomnice, gdzie Wójt zwrócił uwagę, że w miarę możliwości staramy się ujęcia czy siec modernizować, a także wspomniał o dużym problemie hydrologicznym na naszym terenie.

W następnej kolejności Wójt przedstawił dotychczasową informacje z działalności międzysesyjnej  – załącznik 24 do protokołu.

 

Ad. 15

Wolne wnioski i komunikaty.

Głos zabrał radny powiatu częstochowskiego p. L. Wiśniewski, który w imieniu członków zarządu powiatu oraz radnych powiatowych podziękował za 4 letnią współpracę oraz zwrócił uwagę na wspólną pracę wszystkich dla dobra ogólnego oraz zachęcił do wzięcia udziału w wyborach 21.10.2018 r.

Głos zabrał radny p. A. Śpiewak w temacie realizacji inwestycji w Rzerzęczycach ul. Kolejowej oraz ul. Skrzydlowskiej.

Radny p. A. Wilk zaprosił wszystkich obecnych na Uroczysty koncert  20.10 z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w Filharmonii Częstochowskiej.

Radny M. Szymczak w imieniu mieszkańców podziękował za wykonaną droge w Adamowie jednak z zastrzeżeniem, gdyż nadmiar asfaltu został przywieziony do GOK, a przy wjeździe na ul. Skrzydlowską nie został dokończony wjazd.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg serdecznie podziękował współpracownikom - radnym za 4 lata wspólnej pracy, że pomimo różnych różnic została zachowana kultura dyskusji do końca. A startującym kandydatom życzył powodzenia w wyborach. Wójt również złożył serdeczne podziękowania radnym, sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich za współpracę na rzecz Gminy Kłomnice. Następnie Przewodniczący wraz z Wójtem Gminy wręczył podziękowania każdemu radnemu z osobna za trud pracy w tworzeniu małej ojczyzny w kadencji 2014-2018.  

Przewodniczący p. A. Worwąg wraz z radnymi złożyli podziękowania pracownikowi biura Rady Gminy p. E.Wilk.

 

Ad. 16

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy kończącej kadencję (2014-2018)

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XLVI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Adam Worwąg

Przewodniczący Rady Gminy

Kłomnice                                                                   

Protokołowała:

 E. Wilk