artykuł nr 1

Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2018

Uchwała Nr 6/II/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 9 ust. 1 Statutu Gminy Kłomnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr 359.XLVI.2018 z dnia 18 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r. poz. 6703)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje

§ 1. Powołuje się Komisję Finansów, Mienia i Rolnictwa w liczbie 10 osób w następującym składzie:

1. Tomasz Bartnik

2. Tomasz Igielski

3. Włodzimierz Kopka

4. Anna Koza

5. Wanda Kusztal

6. Jarosław Łapeta

7. Małgorzata Nalewajka

8. Marek Szymczak

9. Andrzej Wilk

10. Kazimierz Wilkoszewski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.