artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2018

Uchwała Nr 1/I/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz. 994 z późn.zmianami)

Rada Gminy Kłomnice
  uchwala, co następuje

 

§ 1. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Kłomnice wybrany został

Pan Bartłomiej Żurek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.