artykuł nr 1

Uchwała Nr 350.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2018

 Uchwała Nr 350.XLV.2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017r. w sprawie Budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody o kwotę 230 874,78 zł. oraz dokonuje się zmian w związku z ich bieżącą realizacją - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) zmniejsza się wydatki o kwotę 230 874,78 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz dokonuje się zmian w związku z ich bieżącą realizacją - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 284 KB
Załącznik nr 193 KB