artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 stycznia 2018r.

 

 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.)
 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice w dniach od 12 stycznia 2018r. do 2 lutego 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto projekt zmiany Studium będzie w wyżej podanym terminie udostępniony na stronie internetowej gminy Kłomnice.
Zakres wyłożenia dotyczy zmian wprowadzonych do projektu zmiany Studium po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, w sali sesyjnej, o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium w zakresie podlegającym wyłożeniu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłomnice w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w. projektu zmiany Studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.
 
 
WÓJT
 
Piotr Juszczyk