artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2018

Kłomnice, dnia 21 listopada 2018r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

 

 

  Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwały nr 330.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r.o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

Przedmiotem projektowanej zmiany jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru określonego na załączniku graficznym do uchwały, położonego w miejscowości Garnek, przy ulicy Projektowej (w granicach działek nr ewid. 125 i 129 oraz nr ewid. 130, obręb geodezyjny Garnek).

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, 42–270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, w terminie do dnia 14 grudnia 2018r.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.