artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2018

Kłomnice, dnia 21 listopada 2018r

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

  Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kłomnice uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. uchwały nr 331.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. - w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice
  2. uchwały nr 332.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. - w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Małe
  3. uchwały nr 333.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. - w granicach obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Wielkie
  4. uchwały nr 334.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. - dla działek położonych w obrębach geodezyjnych:
  1. Chmielarze – w granicach działki nr ewid. 118/4
  2. Garnek – w granicach działki nr ewid. 75
  3. Kuźnica – w granicach działek nr ewid. 262 i 263/1
  4. Zawada – w granicach działek nr ewid. 1440/3 i 1440/4
  5. Zberezka – w granicach działki nr ewid. 600
  1. uchwały nr 345.XLIII.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. - w granicach działki nr ewid. 213, położonej w obrębie geodezyjnym Garnek.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, 42–270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, w terminie do dnia 14 grudnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.