artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi za rok 2016