artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 grudnia 2017r.

 Kłomnice, dnia 5 grudnia 2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)   obszaru położonego w Konarach, przy ulicy Częstochowskiej (obejmującego działkę nr 266, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 191.XXIX.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

2)   obszaru położonego w Kłomnicach, przy ulicy Zachodniej (obejmującego działkę nr 549/6, obręb geodezyjny Nieznanice, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Gminy Kłomnice w uchwale nr 207.XXX.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice w sali USC.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionych projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kłomnice w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów miejscowych zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. planów, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kłomnice.