artykuł nr 1

Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.04.2017

 OR.0050.72.2017

 
Zarządzenie nr 72/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 446), art. 5 c pkt. 2 i art. 36 a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz §1 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r. Nr 60, poz. 373)
 
Wójt Gminy Kłomnice
zarządza co następuje:
 
§1
1. Przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku, Garnek, ul. Szkolna 18, 42-270 Kłomnice.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).
 
§ 3
1.   Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłomnice.
2.   Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kłomnice przeprowadzi konkurs w terminie
do dnia 30 maja 2017r.
3.   Powierzenie stanowiska dyrektora w szkole, o której mowa w §1 nastąpi od dnia 1 września 2017r.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Załącznik25 KB