artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVII.2017

 

XXXVII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 21.11.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do godz. 10:53.

Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXVII sesję Rady Gminy Kłomnice. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłego radnego p. J. Kopka – radny Rady Gminy Kłomnice w kadencji 1998-2002.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. J. Miarzyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców.

Ad. 2

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni:

· Wiesława Jędras

· Wojciech Milczarek

· Andrzej Wilk

Radny spóźniony:

· Sylwester Politański

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg poinformował, że radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.

Przybył P. S. Politański.

Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów 4a) Wręczenie pucharów z Turnieju oraz pkt 8a)  przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach  na wniosek Wójta.

Innych propozycji do porządku obrad nie było.

Następnie nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVII sesji ze zgłoszonymi poprawkami:

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

a) wręczenie nagród z turnieju.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2017 roku

8. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.

  a) przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.

9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.

10.  Przyjęcie uchwał w sprawie:

  a) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

  b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

  c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.

  d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  e) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłomnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

  g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach

  h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Garnku

  i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

 j) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie

  k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

  l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konarach

m) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

  n) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice

  o) aktualizacji podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania

  p) podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłomnicach

11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.  Wolne wnioski i komunikaty.

13.  Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokóły z sesji z dnia 10.10. 2017 oraz 24.10.2017 zostaną przyjęte na dzisiejszej sesji z racji krótkiego odstępu czasu pomiędzy sesją z 10.10.2017 a nadzwyczajną sesją 24.10.2017r. Protokoły były dostępne w biurze Rady Gminy i były wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nimi zapoznać. Poza tym zostały zamieszczone w BIP Urzędu Gminy. Przewodniczący zaproponował, by przyjąć je bez odczytywania.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 10.10.2017 r.

- za przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 24.10.2017 r.

- za przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

ad. 4a)

Następnie głos zabrał P. Stanisław Matuszczak wyczytując nagrodzonych uczestników Turnieju Strzeleckiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice z okazji Narodowego Dnia Święta Niepodległości.

Kategoria I – młodziki

1. Michał Matyjaszczyk – Chorzenice,

2. Jakub Michaoń -  Witkowice,

3. Tomasz Kulejewski – Konary.

Puchary wręczyli p. Przewodniczący Rady Gminy z P. Wójtem. Nagrody odebrali sołtysi w imieniu laureatów.

 

 Kategoria II – sołeckie drużynowe

1. Kłomnice

2. Kuźnica

3. Chorzenice

4. Witkowice

5. Karczewice

6. Konary

 

Kategoria III – turniej indywidualny samorządowców

5. K. Wilkoszewski

4. A. Śliwakowski

3. P. Juszczyk

2. S. Matuszczak

1. S. Jurczyk

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Wanda Kusztal

2)   Jarosław Łapeta

3) Małgorzata Nalewajka

Ad. 6

Brak interpelacji i zapytań.

ad. 7

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyk odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2017 roku – załącznik 4 do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – zał. 5 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła zmiany w budżecie gminy według załączników do projektu uchwały.

J. Łapeta – odczytał w/w projekt.

Uwag nie było.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 8a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach - zał. 6 do protokołu.

W. Kusztal  – odczytała w/w projekt.

Głos zabrał p. Wójt poinformował, że jest to odpowiedź na prośbę Komendanta Miejskiego Policji p. D. Atłasika, który zwrócił się o dofinansowanie do zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach. Pięć gmin, które podlegają pod Komisariat w Kłomnicach przekażą po 8 tys zł oraz drugą część dołoży Komenda Główna Policji w Katowicach.

Uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027– zał. 7 do protokołu.

Głos zabrała p. Skarbnik szczegółowo omawiając zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027 na podstawie załączników do projektu m.in. zmniejszono limit ze względu na przesunięcie prac kanalizacji w Rzerzęczycach na rok 2018, zniesiono limit w 2017 roku na renowację budynku w Rzekach – kwota 300 tys. zł.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

M. Nalewajka  – odczytała w/w projekt.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 10a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok – zał. 8 do protokołu.

W. Kusztal  – odczytała w/w projekt.

P. Wójt poinformował, że stawki podatku ustawowo zwiększone uległy podwyższeniu, natomiast reszta pozostała bez zmian.

Głosu udzielono mieszkańcowi Rzek p.W. Rak, który wypowiedział się w sprawie stawek max i minimum, aby dokładniej omówić, gdyż dane w projekcie nie przedstawiają tych danych oraz wyraził swoją opinię w temacie podwyżki podatku od środków transportowych.

W celu przybliżenia mieszkańcom stawek max i minimum Przewodniczący odczytał zestawienie stawek ustawowych oraz przyjętych przez gminę.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 10b

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok - zał. 9 do protokołu.

Głos zabrał p. Wójt przedstawiając dane liczbowe w celu przybliżenia pozytywnych zmian w związku z obniżonymi stawkami od środków transportowych na 2017 rok:

2015 – zarejestrowano ok 150 szt. naczep, ciągników rolniczych.

2016 – zarejestrowano 245 szt.,

2017 (10 m-cy) – zarejestrowano 365 szt.

W 2015r. była to kwota ok. 300 tys zł wpływu, teraz to kwota 443 tys. zł.

P. Wójt poinformował również o tym, że oprócz jednego leasingu zainteresował się drugi leasing Alior Bank z racji obniżonych podatków.

Przewodniczący poprosił o wypowiedź radcę prawnego czy ze względu na pozostawienie stawek z tamtego roku oraz obszerny projekt do odczytania można odczytać początek i posumowanie projektu? P. E. Recha poinformowała, że radni mogą przegłosować taki wniosek.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek. Został przyjęty jednogłośnie.

J. Łapeta - odczytał projekt uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 10c

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zał. 10 do protokołu.

M. Nalewajka - odczytała projekt uchwały.

Głos zabrała Kierownik p. B. Lara informując, że w związku z wejściem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska gminy są obowiązane wyodrębnić spośród obowiązujących frakcji - frakcję papieru. Do tej pory zbierany w worku niebieskim łącznie z metalem i tworzywami sztucznymi. Papier ma być zbierany w worku niebieskim, natomiast metal i tworzywa sztuczne w worku żółtym. Regulamin wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem zmiany wejdą dopiero od czasu obowiązywania nowej umowy – dotychczasowa umowa obowiązuje do 31.03. 2018 roku. Regulamin został poddany konsultacjom społecznym podczas, których nie wpłynął żaden wniosek o zmianę zapisów.

Zapytanie zadał radny p. S. Politański na prośbę mieszkańca Rzerzęczyc w sprawie odbioru odpadów styropianowych do których odpadów zaliczyć?

 Kierownik poinformowała, że niestety styropian we własnym zakresie należy przekazać odpowiedniej firmie, gdyż nie ma możliwości wrzucić go do odpadów zmieszanych czy do odpadów selekcjonowanych łącznie z PSZOK-iem. Możliwość odbioru odpadów styropianowych wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego styropian, papa lub inne remontowe odpady mieszkaniec musi sam we własnym zakresie je zagospodarować. Dodatkowo poinformowała, że referat służy pomocą w udzielaniu informacji odnośnie danych firm, które zajmują się odbiorem w.w odpadów.

Przewodniczący poinformował, że styropian pochodzący ze sprzętów AGD itp. odbierane są przez bez problemu przy odbiorze odpadów zmieszanych.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 10d

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi –zał. 11 do protokołu.

J. Łapeta – odczytał projekt uchwały.

Kierownik p. B. Lara poinformowała, że uchwała dotyczy wcześniej wspomnianego wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyodrębnienia frakcji papieru oraz ustalenia harmonogramu jego odbioru. Dodatkowo głos zabrał p. Wójt, który dla porównania przedstawił stawki za odbiór odpadów komunalnych od osoby w sąsiednich gminach.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 10e

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 - zał. 12 do protokołu.

W. Kusztal – odczytał projekt uchwały.

Głos zabrała Sekretarz Gminy omawiając etapy prac nad w/w programem. Przeprowadzono konsultacje, na których nie wniesiono żadnych uwag.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

ad. 10 f-l

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektów uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnie Szkoły Podstawowe z nazwą szkoły.– załączniki 13- 20 do protokołu.

Głos zabrał Kierownik ZEAS p. R. Gonera informując, że powyższe zmiany podyktowane są zmianą reformy oświaty, a mianowicie zespoły szkół zostały przekształcone w 8-letnie szkoły podstawowe. Automatycznie uchwały stają się aktami założycielskimi szkół. Szkoła w Skrzydlowie i Witkowicach przeniosła patrona z zespołu szkół, natomiast pozostałe placówki posiadały patronów szkół podstawowych.

M. Nalewajka – odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłomnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

J. Łapeta – odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

W. Kusztal – odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Garnku.

 Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

M. Nalewajka – odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

J. Łepeta – odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

W. Kusztal – odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

 

M. Nalewajka – odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konarach.

 Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że powyższe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 10m

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice.– załącznik 21 do protokołu.

Głos zabrał Kierownik ZEAS p. R. Gonera informując, że w związku ze zmianą ZS w 8-letnie Szkoły Podstawowe należy zaktualizować jednostki obsługiwane przez ZEAS.

J. Łapeta – odczytał projekt uchwały.

 Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 10 n Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.– załącznik 22 do protokołu.

W. Kusztal – odczytała projekt uchwały.

Głos zabrał sołtys sołectwa Kłomnice p. S. Matuszczak omawiając problemy przy zwoływaniu zebrań wiejskich, a mianowicie problem zbyt dużej liczby mieszkańców ustalonej w statucie do odbycia zebrania wiejskiego w II terminie. Mimo ogłoszeń występuje brak zainteresowania ze strony mieszkańców co przyczynia się do paraliżu pracy sołtysa oraz rady sołeckiej. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zmiana ma na celu usprawnienie przeprowadzania zebrań sołeckich, a przede wszystkim, aby było prawomocne.

 Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 o

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu w sprawie aktualizacji podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania.– załącznik 23 do protokołu.

M. Nalewajka – odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący poinformował, że powyższa zmiana dotyczy dodania 3 nowych lokali wyborczych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 p

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłomnicach.– załącznik 24 do protokołu.

J. Łapeta – odczytał projekt uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad.11

P. Wójt zgłosił do protokołu informację Wójta z działalności międzysesyjnej – zał. 25, 26, 27.

ad. 12

Przewodniczący poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańca gminy celem przekazania radnym na posiedzeniu Rady Gminy. Zgodnie z wnioskiem informacja została przekazana.

 Radny p. A. Śpiewak poprosił p. Wójta o przekazanie informacji dot. rozstrzygnięcia przetargu na dostawę czy zużycie prądu elektrycznego na potrzeby gminy oraz oświetlenia elektrycznego, gdyż informacja w sprawie przetargu zamieszczona jest na stronie gminy. O taką samą informację poprosił w sprawie dostarczenia gazu na terenie gminy.

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury p. M. Bąk informując o przeprowadzonym przetargu na dostawę prądu na potrzeby gminy Kłomnice oraz oświetlenia ulicznego. Na stronie pojawiła się informacja o wyborze oferty złożonej przez firmę Energa, umowa jeszcze nie została podpisana. Następnie Kierownik p. M. Bąk przedstawiła stawki : cena jednostkowa za 1 MWh – 222 zł na potrzeby obiektu, cena brutto za całość 277702 zł, cena jednostkowa za 1 MWh – 230,80 zł na oświetlenie uliczne, cena brutto za całość 241 399 zł. Z uwagi na duże promocji w Tauronie poczyniono oszczędności przy budynkach 30 000 zł, przy oświetleniu 150 000 zł. Następnie omówiono sytuację przetargu na gaz.

Kolejno głos zabrał Radny Powiatowy p. J. Miarzyński przybliżył obecnym sytuację pogotowia, gdzie pojawiły się plany, aby zamienić   zespoły specjalistyczne na podstawowe (bez lekarzy) tj. pogotowie Woźnik i Kłomnice. Ostateczną decyzję podejmie Wojewoda. Kolejnym tematem był wniosek zebrania wiejskiego o wprowadzenie 2 sygnalizatorów oraz 4 wzbudzonych w Kłomnicach. Generalna Dyrekcja wyraziła zgodę na 2 sygnalizacje ostrzegawcze na wysięgniku koło „Biedronki” oraz przy kościele ul. Bartkowicka. Zmiany może wprowadzić tylko ministerstwo. Ostatnim poruszonym tematem była konserwacja rowów w Garnku gdzie mieszkańcy złożyli pismo, w którym zobowiązali się do zakupu dryn na wjazdy, wtedy powiat wykona renowację.

Wniosek złożył radny p. S.Matuszczak, aby naprawić uskok ok. 20 cm na zakręcie na ul. Bartkowickej, gdyż zagraża bezpieczeństwu.

P. Wójt złożył życzenia imieninowe solenizantom Januszom. Serdecznie zaprosił a Jarmark Bożonarodzeniowy dniu 3.12.2017r.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował za udział w obchodach Święta Niepodległości.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXVII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  -  Adam Worwąg

Protokołowała:

 E. Wilk