artykuł nr 1

Protokół Nr XXXVI.2017

 

XXXVI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 24.10.2017r. w sali U.S.C Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do godz. 11:00.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXVI Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Sekretarz p. B. Mizerę oraz Skarbnika p. E. Dąbrowską.

Ad. 2

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni:

· Wojciech Milczarek

· Andrzej Wilk

Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze statutem protokół z sesji po 14 dniach powinien być opublikowany w BIP-ie, dlatego pkt przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji zostanie przeniesiony na następną sesję i wtedy zostaną przyjęte dwa protokoły.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg poinformował, że radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.

Wójt p. P. Juszczyk zgłosił wniosek o wprowadzenie pkt 6a) Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, która dotyczy wydłużenia realizacji zadania Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik), aby przy składaniu wniosku otrzymać dodatkowe punkty.

Pytanie zadał radny p. A. Śpiewak czy musi być dzisiaj przyjęta uchwała, czy nie można jej przełożyć na przyszłą sesję i omówić na komisjach, czy jest jakiś wymóg?

Głos zabrał p. R. Kępa, który poinformował, że do 26 października trwa nabór wniosków o dofinansowanie konkurs rozstrzygnięty zostanie do czerwca 2018 roku dlatego realizacja zadania została zaplanowana na dwa lata 2018-2019. Kiedy komisja konkursowa zobaczy zabezpieczenie finansowe tylko na 2018 rok nie przyzna dodatkowych punktów.

Innych propozycji do porządku obrad nie było.

Następnie nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXVI Nadzwyczajnej sesji ze zgłoszonymi poprawkami:

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

 

1.   Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

6.   Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.

a)   Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.

7.   Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku – uchwała.

8.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy.

9.   Wolne wnioski i komunikaty.

10.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Małgorzata Nalewajka

2)   Sylwester Politański

3)   Kazimierz Wilkoszewski

 

Ad. 5

Zapytanie zadał radny p. A. Śpiewak odnośnie „łatania dziur” na ul. Leśnej w Rzerzęczycach został nawieziony gruby tłuczeń pytanie brzmi czy zostanie jeszcze nawieziony drobny tłuczeń dodatkowo oraz poruszył problem razem z radnym  p. S. Politańskim w sprawie naprawy dróg po wykonaniu kanalizacji w Rzerzęczycach, siadł grunt wokół studzienek i należałoby te „zapadliska” zalać asfaltem.

 

ad. 6

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – zał. 3 do protokołu.

M. Nalewajka – odczytała w/w projekt.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła zmiany w budżecie. W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do porozumienia z Powiatem Częstochowskim na „Przebudowę pobocza i systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1070 S – ul. Zdrowskiej na wysokości targowiska gminnego” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 44 671,00 zł. Kolejna zmiana dotyczy straży zmiana zmniejszenie z dotacji bieżących 1300 zł na dotacje majątkowe inwestycyjne.

S. Jurczyk: dlaczego?

P. P.Zieliński poinformował, że zmiana dotyczy złożenia przez dwie jednostki wniosków OSP Zdrowa i Chorzenice- Witkowice o dofinansowanie dotacji później przy realizacji zakupów wartość sprzętu przekracza kwotę 3500 zł i jest to wydatek inwestycyjny dlatego wnosi o przesunięcie między paragrafami danej kwoty.

S. Jurczyk: co to za sprzęt?

P. Zieliński: oświetleniowy, akumultorowy, ledowy.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały nr 266.XXXVI.2017 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie głosów.

ad. 6a)

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027– zał. 4 do protokołu.

S. Politański  – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. Skarbnik informując, że został wydłużony termin realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik)” do roku 2019.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 7

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku– zał. 5 do protokołu.

K. Wilkoszewski  – odczytał w/w projekt.

Głos zabrał główny specjalista p. R. Kępa, który poinformował, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice powstał, aby można było pozyskać środki finansowe. Następnie szczegółowo omówił założenia starania się o dofinansowanie na rewitalizację przestrzeni zdegradowanej lub remont budynków po PGR-owskich, pokolejowych czy budynków użyteczności publicznej, które straciły swoją funkcję. W Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice został wskazany obszar m.in. plac w centrum Kłomnic tzw Pasternik. Kilka miesięcy temu pojawiła się możliwość dofinansowania na remont i rewitalizację tego placu, warunkiem ubiegania się o powyższe środki było posiadanie przez Gminę Kłomnice Lokalnego Programu Rewitalizacji, który zatwierdzony jest przez Komisję ds. rewitalizacji powołaną przez Marszałka woj. Śląskiego. W związku z powyższym Gmina Kłomnice złożyła wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o środki na przygotowanie dokumentu, która wymagała bardzo szczegółowej diagnozy, opracowań obszarów zdegradowanych. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w sierpniu i trwały do połowy września. W wyniku diagnozy objęto programem rewitalizacji dwa obszary. Wybór był podyktowany wymogiem obszar musi obejmować 20% obszaru gminy, na którym może mieszkać nie więcej niż 30 % ludności całej gminy. Obszar pierwszy to Kłomnice, obszar drugi nadwarciański to Rzeki, Karczewice i Chmielarze. Pierwszy projekt obejmuje remont placu w centrum Kłomnic Pasternika, drugi remont budynku pokolonijnego w Rzekach na Centrum Usług Społecznościowych. Przygotowany Program Rewitalizacji został poddany konsultacjom społecznym oraz przesłany Zespołu ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim, w celu zdobycia pozytywnej opinii.

Głos zabrał w sprawie radny p. A. Śpiewak, który zapytał czy załącznik do Programu to katalog zamknięty i musimy go realizować?

R. Kępa odpowiedział, ze katalog zamknięty.

Następnie p. A. Śpiewak zauważył, że projekty zawarte w załączniku nie są dokładnie określone na co zostaną przeznaczone środki np. Klub Metal Rzeki? Kto będzie zarządzał budynkami? Kto będzie dbał, kto będzie mógł korzystać jeśli ktoś będzie korzystał kto będzie za to odpowiedzialny? Z kim będą umowy podpisywane oraz o wyjaśnienie tych projektów oraz zasad zawartych w załączniku 1?

W odpowiedzi p.R. Kępa poinformował, że zał. 1 zawiera wykaz projektów dot. Obszaru rewitalizacji i są one podzielone na projekt podstawowe i uzupełniające. Następnie przybliżył radnym różnice pomiędzy nimi. Projekty są to wskazane plany wg sołectw, kto będzie inwestorem, zarządcą kwestia otwarta. Program nie jest zamknięty można go w każdej chwili rozszerzyć.

Radny p. A. Śpiewak wyraził opinię, że powyższe projekty są wirtualne, które kiedyś będą realizowane jednak okres realizacji jest wskazany, a nie wiemy czy środki na realizację będą czy też nie? czy my również możemy nad tym wirtualnie głosować? Oraz poinformował, że według niego w programie powinny się znaleźć takie projekty, które istnieją i są zabezpieczone środki na ich realizację, a nie wskazywać projekty, gdzie projektów oficjalnie jeszcze nie ma np. projekt budynku rehabilitacyjnego w Kłomnicach czy istnieje taki projekt?

P. Wójt odpowiedział, że nie ma takiego projektu.

P. A.Śpiewak zapytał dlaczego jest umieszczony w załączniku jak nawet nie ma projektu?

W odpowiedzi p. R. Kępa odpowiedział, ze na projektu na rewitalizację Pasternika też nie było środków a pozyskaliśmy i został zrobiony.

Kolejno p. A. Śpiewak zapytał czy nie można w załączniku przyjąć tylko tych projektów, które na dzień dzisiejszy są realizowane a resztę wprowadzić jak pozyskamy środki?

Głos zabrał Wójt p. P. Juszczyk, aby przypomnieć, że przede wszystkim chodzi o 20% obszaru gminy Kłomnice w tym 30% mieszkańców całej gminy. Zaangażowani byli mieszkańcy tych obszarów. To program pilotażowy później będą następne. Jeśli będzie przygotowana rewitalizacja na inne sołectwa to mieszkańcy będą mogli wprowadzić co będą uważać za ważne. Ten program został napisany, aby pozyskać środki na rewitalizację Pasternika i Centrum Usług Społecznościowych w Rzekach.

W następnej kolejności radni zgłaszali pytania m.in. M. Szymczak oraz p. A. Śpiewak – dlaczego nie zwołano komisji w tym temacie, dlaczego nie było wcześniej materiałów, aby radni mogli się zapoznać i wypowiedzieć, gdyż radni przyjmując Program też biorą na siebie odpowiedzialność?

Wobec powyższego p. R. Kępa w skrócie omówił częściowo projekty zawarte w załączniku, gdyż część z nich ma już zaplecze finansowe, albo w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Omówiono m.in. Projekt Rozbudowa, przebudowa budynku GOK w Kłomnicach, Termomodernizacja budynku B Urzędu Gminy Kłomnice, poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych sołectw: Chmielarze, Karczewice, Rzeki, Adaptacja części budynku szkoły w Kłomnicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego. W wyniku burzliwej dyskusji nad przeniesieniem przedszkola do szkoły w Kłomnicach głos zabrał p. J. Łapeta, który poinformował, że również zgłaszał zażalenia o nieprawdziwość danych, ale przede wszystkim chodzi, że program jest programem strategicznym można go w każdej chwili zmienić, a jest wymagany przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Przez długi okres były czynione starania o zagospodarowanie Pasternika, aby był miejscem reprezentacyjnym teraz to się udało więc nie ma co dyskutować.

Wniosek zgłosił radny p. J Łapeta o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.

Radna A. Koza przychyliła się do wniosku p. J. Łapety?

Przewodniczący przed głosowaniem poprosił, aby jednak omówić resztę projektów zawartych z załączniku.

P. J. Łapeta podtrzymał swój wniosek o zamknięcie dyskusji a dyskusje nad rewitalizacją przełożyć na komisję.

Przed głosowaniem radny p. A. Śpiewak poprosił o udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie kto będzie zarządzał budynkami.

Wójt poinformował, że takie rzeczy możemy ustalać jak już wszystko zostanie zrealizowane i wykonane.

Nastąpiło głosowanie nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji.

- za przyjęciem w/w wniosku – głosowało 10 radnych

- przeciw – 1

- wstrzymało się – 2 radnych

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 8

W odpowiedzi Kierownik p. M. Bąk poinformowała, że jest w kontakcie z firmą zapadliska zostały zgłoszone i mają to naprawić. Natomiast w sprawie ul. Leśnej poinformowała, że trochę kamienia drobnego zostanie przywieziony na drogę.

Radny p. S. Politański opuścił posiedzenie.

 

Ad.9 Wolne wnioski i komunikaty.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. A. Worwąg informując, że 12 października odbyło się spotkanie, próba orkiestry dętej w Garnku. Obecni byli rodzice i orkiestranci. Tematem spotkania było dalsze funkcjonowanie orkiestry Karczewice-Garnek. Sprawa złożona, która zaczęła się od rozwiązania umowy z kapelmistrzem p. K. Jabłońskim. P. K. Jabłoński poinformował, że uległ szantażowi i podpisał rozwiązanie umowy. Kapelmistrz stwierdził, że będzie dochodził swoich spraw, gdyż jest w posiadaniu zdjęcia, które jest przedmiotem w sprawie o mobbing, naciski na podpisanie niekorzystnego rozwiązania umowy, gdyż w zapisie tym widniało dobrowolne, samowolne podejmowanie zobowiązań, które obciążałyby gminę, a w szczególności GOK. Przewoźnik, który złożył fakturę poinformował, że nie był to dla kapelmistrza żaden dokument wiążący o podjęciu zobowiązania. Rodzice wyrazili obawę nad dalszym funkcjonowaniem orkiestry z uwagi na brak posiadania własności instrumentów na których grają. Druga sprawą jest umowa na czas określony dotycząca miejsca, w którym odbywają się próby. Przewodniczący poinformował, że umowa jest do października przyszłego roku w związku z tym, orkiestra obawia się, że zostanie „wyrzucona” z wynajmowanego pomieszczenia. Rodzice poinformowali, że chcą uczestniczyć w komisji edukacji, która zajęłaby się sprawą orkiestry Garnek.

Głos zabrał radny oraz Przewodniczący Komisji Oświaty p. W. Szymczak podając dla przykładu czy też mamy wołać dyrektora na dywanik jeśli np. 10 rodzicom nie podoba się dany nauczyciel i chcą, aby dyrektor go zwolnił?

Przewodniczący p. A. Worwąg poinformował, że to rodzice chcą, aby zwołać komisję w której mogą uczestniczyć i w godzinach popołudniowych, a radni mają podjąć decyzję w temacie. Obiecywano rodzicom, ze to zmiana kapelmistrza a nie likwidacja orkiestry, a z informacji wynika, że w październiku nie odbyła się żadna próba. Tydzień po spotkaniu poinformowano, że orkiestra Garnek na Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr zajęła III miejsce w Bułgarii.

P. Wójt zabrał głos informując, że był to Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, a nie przeglądów orkiestr dętych.

Przewodniczący poinformował, że taką informację otrzymał od rodziców i że wszystko dokładnie przekaże na najbliższym posiedzeniu radnym. Rodzice powiedzieli, że będą walczyć o orkiestrę.

Głos w sprawie zabrał Wójt p. P. Juszczyk, który poinformował, że swoje zdanie wypowiedział na ostatniej sesji i zdania nie zmieni oraz, że stoi murem za dyrektor GOK p. K. Sosnowską, która rozwiązała umowę na porozumieniu stron. Poprosił, aby nie powtarzać słów o rozwiązaniu orkiestry, gdyż wręcz przeciwnie trwa nabór do orkiestry, tylko nikt nie chce dać szansy nowemu instruktorowi. Wójt poinformował, że jeśli komisja się odbędzie to prosi, aby zaprosić rodziców orkiestrantów, a nie jak na spotkaniu w Garnku obecne 8-9 letnie dzieci. Instruktorzy są z najwyższej półki, orkiestra nie chce dać szansy, gdyż spór kręci się wokół jednej osoby. Co do budynku, budynek jest gminny, został wyremontowany tak samo pomieszczenie przeznaczone na orkiestrę. Nie ma przeciwwskazań, aby dalej służył orkiestrze. Na zakończenie podkreślił, że kapelmistrz nie został wyrzucony tylko nastąpiło rozwiązanie umowy na porozumieniu stron.

Następnie głos zabrała p. K. Sosnowska, która poinformowała, że to ona jest dyrektorem GOK-u, który zwalnia i zatrudnia instruktorów. Dyrektor GOK oświadczyła, że straciła zaufanie, które to zostało zawarte w projekcie porozumienia. Rozwiązanie umowy nastąpiło na mocy porozumienia stron. Nie doszło do szantażu, a wyboru. Pracownik miał wybór i wybrał rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Kolejno poinformowała, że nie pozwoli na rozwiązanie orkiestry. Jako dyrektor robi wszystko, aby atmosfera się oczyściła i można było się porozumieć z rodzicami. Na I organizacyjne spotkanie zostali zaproszeni rodzice, którzy się nie pojawili. Pan Grzegorz Gala poinformował, że nie przyjdą i poprosił o odwołanie spotkania. P. K. Sosnowska poinformowała, że będzie próbowała dalej, aby sprawę rozwiązać polubownie bez szkody dla osób postronnych oraz poprosiła Radę Gminy, aby nie poruszać tego sporu na posiedzeniach, gdyż jest to sprawa pomiędzy GOKiem, a rodzicami i orkiestrą oraz należy rozwiązać w sposób dobry dla wszystkich stron.

Radny p. A. Śpiewak przypomniał, że na ostatniej sesji zgłosił, aby przejąć instrumenty umową przekazania od Zarządu OSP Karczewice-Garnek . Pani Dyrektor powinna wystąpić do Zarządu OSP, gdyż te środki były przekazane z budżetu gminy, o bezpłatne przekazanie instrumentów i innych rzeczy. Następnie wyraził swoją opinię, że rada mogłaby interweniować jeśli nie stworzono by odpowiednich warunków dla orkiestry, a takie warunki zostały spełnione. Współpraca z rodzicami powinna być podjęta, ale to zadanie GOKu, a nie radnych. Jako rada przekazuje środki na funkcjonowanie czy to stowarzyszenia, zespołów poprzez środki przekazane na GOK i to dyrektor zarządza finansami. W sytuacji, gdy kapelmistrz czuje się pokrzywdzony przez podpisanie porozumienia może dochodzić swoich roszczeń w sądzie pracy w terminie 7 dni od jego podpisania. Jako radny poinformował, że od dyrektora oczekuje podjęcia działań, aby dzieci uczęszczające na próby miały zapewnioną fachową opiekę i będą mogły korzystać z dobrodziejstwa jakie stworzyła dla nich gmina do rozwoju zainteresowań.

Głos w sprawie zabrał radny p. J. Łąpeta, który poinformował, że taka sporna sytuacja miała miejsce w sąsiedniej gminie, gdzie nawet powstała oddzielna jednostka organizacyjne Gminne Centrum Muzyki i Tańca, aby oddzielić kwestię orkiestry od straży. Orkiestra będąca pod GOKiem ma ograniczone możliwości promowania podczas przeglądów, które gwarantuje Związek OSP. Tak samo Jednostka OSP nie jest w stanie „uciągnąć” orkiestry, która stanowiła by poziom co najmniej krajowy. Kwestie kapelmistrzów są usytuowane przy instytucji kultury, OSP daje markę, zyskując za to promocję. Wypowiadając się w sprawie sporu zaproponował, aby dążyć do jego wyciszenia. Orkiestra to twór, na który składa się czynnik ludzki i czynnik techniczny, w tym zaplecze muzyczne, instrumenty. W kwestii przejęcia instrumentów nie jest łatwo przekazać instrumenty, które zostały pozyskane w ramach projektu przez 5 lat muszą być na stanie jednostki, która je zakupiła. Można dążyć do pewnych uregulowań w sprawie instrumentów jednak najważniejsze jest załagodzenie sporu, a komisje w tym temacie nie pomogą bo będą budzić kolejne emocje. Należy zadbać o czynnik ludzki, gdyż mając najlepsze instrumenty doprowadzi się do stanu, że nie będzie orkiestry. W sprawie rozwiązania umowy sprawa jasna kapelmistrz może odwołać się do sądu, gdyż to nie rada jest stroną postępowania. Nowy kapelmistrz musi z powrotem zachęcić orkiestrantów i „złatać” orkiestrę. Radny p. J. Łapeta zaproponował, aby nie zwoływać komisji w tym temacie a odczekać, dać czas i szansę dyrektorce na załagodzenie sporu.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, że rodzice czują się zlekceważeni i nie chce , aby odebrali to w sposób, że Rada Gminy nie interesuje się orkiestrą. To oni prosili o zebranie.

P. J. Łapeta zapytał w jakiej sprawie zwołać komisję. Emocje są złym doradcą oraz poprosił, aby odczekać trochę i dać szansę przedstawicielom GOK i rodzicom na porozumienie się w tej sprawie. Również do prośby przychyliła się dyrektor p. K. Sosnowska informując, iż chce pokazać, że jej zadaniem nie jest zniszczenie orkiestry tylko  przywrócić ją do normalnego funkcjonowania.

Pan S. Jurczyk zapytał czyje są instrumenty. W odpowiedzi dyrektor GOK poinformowała, że część należy do OSP, część do GOKu, część do Gminy. Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że celem było przekazanie informacji od rodziców, na barkach pani K. Sosnowskiej spoczywa odpowiedzialność i jak najszybszy kontakt z rodzicami.

Radny p. A. Śpiewak poprosił, aby dyrektor GOK powiadomiła Radę Gminy pod koniec listopada jakie kroki poczyniła w celu unormowania funkcjonowania orkiestry Karczewice -Garnek i jakie są efekty. Radny p. J. Łapeta poinformował, aby dyrektor powiadomiła także o efektach pozytywnych lub negatywnych, gdyż w przypadku braku porozumienia z rodzicami nie można udawać, że sprawy nie ma tylko zwołać spotkanie, na którym będą wszystkie strony: władze OSP,  kapelmistrz, rodzicami i p. Dyrektor, w celu wysłuchania stron. Rada Gminy zorganizuje takie spotkanie.

Kolejną sprawą poruszoną przez Przewodniczącego Rady Gminy był udział w zorganizowanym w zastępczej siedzibie GOK spotkaniu w sprawie organizacji obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Udział wzięli: Dyrektor GOKu, Wójt, p. R. Kępa oraz przedstawiciele Gminnego Stowarzyszenia Obywatelskiego w osobach Przewodniczący p. J. Miarzyński, p. A. Perliński, p. K. Wójcik, radny p. K. Wilkoszewski. Zadecydowano, aby centralne obchody zaczęły się na mszy św., gdzie ksiądz proboszcz dokładnie przytoczy rys historyczny święta, następnie przejście w asyście na cmentarz, na cmentarzu powita gości wójt, będą przemówienia do 120 sekund dla osób, które będą chciały zabrać głos, na zakończenie złożenie kwiatów, apel poległych i czas trwania powinien się zamknąć w 30 min.

Następnie jeszcze raz zaapelował o obecność radnych na obchodach oraz serdecznie zaprosił druhów strażaków do uczestnictwa, aby lokalni bohaterowie ozdobili tegoroczne obchody. Głos zabrał p. K. Wilkoszewski jako V-ce Prezes Związku Gminnego OSP w sprawie obecności poszczególnych jednostek.

Następnie głos zabrał p. S. Matuszczak, który zaprosił serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w zorganizowanych zawodach o Puchar Wójta z okazji Święta Niepodległości, które odbędą się 05.11.2017r. o godz 10:00 na strzelnicy.

Na zakończenie głos zabrał p. A. Śpiewak, który zapytał co jest z GOKiem? Firma wygrała, później się wycofała oraz dzieci, które uczęszczają na zajęcia biorą udział w rozbiórce, że podobno w specyfikacji widnieje zapis, że nie będzie okien? Poprosił o wyjaśnienie plotek krążących po Kłomnicach.

Głos zabrała Kierownik referatu Inwestycji informując, że umowa jest dawno podpisana z firmą SZYMBUD.

A. Śpiewak: dlaczego radni nie zostali o tym poinformowani?

M. Bąk: do przetargu przystąpiły dwie firmy Firma „Wiktor” i „SZYMBUD”. Firma Wiktor napisała do nas oficjalne pismo, że nie wyceniła pewnych rzeczy i się wycofuje. W związku z tym została druga firma i z druga firmą podpisano umowę.

A. Śpiewak: ale Panie Wójcie nikt nam o tym nie powiedział. Czy została zwiększona kwota do tej, którą SZYMBUD zaproponował czy ta z pierwszego przetargu?

M. Bąk: to była kwota z pierwszego przetargu. To był jeden przetarg. Zostały zabezpieczone środki w budżecie, nic nie brakowało. Druga firma podpisała umowę, został przekazany plac budowy. Firma rozpoczęła realizację.

A. Śpiewak: rozumiem, że wadium pierwszej firmie przepadło? czy zostało im zwrócone?

M. Bąk: Zwrócone. Panie Andrzeju proszę sobie przeczytać ustawę o zamówieniach publicznych wtedy się Pan dowie, dlaczego wadium zostało zwrócone.

A. Śpiewak: Dla mnie to, co teraz Pani powiedziała to taka ustawka, że niesamowicie. 4 bańki ktoś sobie weźmie za zrobienie ustawki, firma przyszła tylko po to: „spłaciłem wadium, firma się wycofa czy tak czy tak, druga firma za mną wchodzi i cześć „. Wszystko co Pani mówi na to wskazuje.

M. Bąk: To jest ustawa o zamówieniach publicznych.

A. Śpiewak: Kiedy się zwraca wadium?

M. Bąk: no właśnie, niech sobie Pan przeczyta. Nie było żadnej przesłanki, żeby to wadium zatrzymać

A. Śpiewak: no a jak się wycofał?

M. Bąk: Tak to proszę sobie przeczytać, przyjść do mnie i udostępnię Panu dokumenty.

A. Śpiewak: zawsze było tak, że firma, która się wycofywała, traciła wadium.

M. Bąk : kiedyś tak było a teraz tak nie jest.

M. Śpiewak: już teraz nie?

M. Bąk: Absolutnie.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. pan Śpiewak poprosił o odpowiedź w sprawie noszenia przez dzieci rzeczy wokół budynku?

Pani M. Bąk. poinformowała radnego P. A. Śpiewaka, że nie życzy sobie, aby mówić o insynuacjach, że przetarg został ustawiony. P. A Śpiewak odparł, że tylko stwierdził stan rzeczy po informacjach przez nią przekazanych. Na zakończenie Kierownik p. M. Bąk poprosiła, aby radny przyszedł i zapoznał się z dokumentami. Dodatkowo radny S. Jurczyk zapytał dlaczego nie można było ogłosić jeszcze raz przetargu? Odpierając pytanie Kierownik p. M. Bąk zapytała na jakiej podstawie mogliśmy unieważnić przetarg skoro mamy pieniądze w budżecie, jest firma, która się nie wycofuje więc na jakiej zasadzie radny unieważniłby przetarg? P. S. Jurczyk odpowiedział, że na każdej można unieważnić. P. M. Bąk zaprzeczyła. P. A. Spiewak poinformował, że wszystko jest wpisane w specyfikacji i bez podania przyczyny można, tylko wszystko musi być zawarte w ogłoszeniu. P. M. Bąk poprosiła, aby radny wziął pod uwagę fakt, że jest dofinansowanie 600 tys. zł, gdzie w tym roku trzeba wykorzystać 300 tys zł, jeżeli unieważniłby przetarg, ogłosił kolejny to czy wykorzystana byłaby dotacja?

Przewodniczący ponowił pytanie czy są jeszcze jakie wolne wnioski.

Na zakończenie odpowiedzi udzieliła dyrektor GOK p. K. Sosnowska, która poinformowała, że dzieci „zaangażowane „ w rozbiórkę to dzieci z zespołu, który funkcjonował w GOKu 25 lat więc musieli swoje rzeczy wynieść.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXVI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Worwąg

Protokołowała:

 E. Wilk