artykuł nr 1

Protokół Nr XXXV.2017

 

Protokół Nr XXXV.2017
z XXXV sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 10.10.2017r.

XXXV sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 10.10.2017r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do godz. 11:40.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Adam Worwąg otworzył XXXV sesję Rady Gminy Kłomnice. Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. Piotra Juszczyka, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, radcę prawnego p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. J. Miarzyńskiego oraz p. L. Wiśniewskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców. Dodatkowo udział w sesji wzięli zaproszeni goście Komendant Komisariatu w Kłomnicach  - komisarz p. P. Mazurkiewicz, Kierownik Ogniwa Prewencji asp. sztabowy p. Radosław Kot oraz dzielnicowy – asp. sztabowy p. G. Kuban.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1,2,3 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni:

· Małgorzata Nalewajka

· Stanisław Matuszczak

Radny spóźniony:

· Sylwester Politański

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. A. Worwąg poinformował, że radni otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi i propozycje zmian.

Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów 5a) Konsultacje z Policją. Następnie Z-ca Przewodniczącego p. W. Jędras zgłosiła wniosek o wprowadzenie pkt 6a) Sprawy związane z Orkiestrą dętą Karczewice -Garnek. Radny p. A. Śpiewak zaproponował, aby ten punk przesunąć do spraw równych jednak p. W. Jędras nie wyraziła zgody ze względu na cenny czas rodziców.

Innych propozycji do porządku obrad nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowane nowe punkty do porządku obrad

5a) konsultacje z Policją – jednogłośnie przyjęto zaproponowany punkt – 12 głosów „za”

6a) Sprawy związane z Orkiestrą dętą Karczewice-Garnek – większością głosów przyjęto zaproponowany punkt – 11 głosów „za”, 1 głos – wstrzymujący

Następnie nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XXXV sesji ze zgłoszonymi poprawkami:

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła porządek obrad.

 

1.   Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

a) Konsultacje z Policją.

6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

a) Sprawy związane z Orkiestrą dętą Karczewice-Garnek

7.   Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017– uchwała.

8.   Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027- uchwała.

9.   Przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą” Radosna młodzież szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– uchwała.

10.  Zmiana uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

11.  Zmiana uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

12.  Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat – uchwała.

13.  Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zawada – uchwała.

14.  Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwała.

15.  Podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach. – uchwała.

16.  Podtrzymanie stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice. – uchwała.

17.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

18.  Wolne wnioski i komunikaty.

19.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem protokołu.

 

- za przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

 

Ad.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Andrzej Śpiewak

2)   Marek Szymczak

3)   Wojciech Szymczyk

Przybył na posiedzenie radny p. S. Politański.

 

ad. 5a

Przewodniczący oddał głos Komendantowi Komisariatu Policji w Kłomnicach komisarzowi p. P. Mazurkiewiczowi.

Komendant podziękował za dotychczasową współpracę z mieszkańcami. W celu ulepszenia kontaktu przedstawiono nowy sposób, jakim jest ściągnięcie na telefon aplikacji „Moja Komenda”, gdzie można zgłaszać bieżące potrzeby. Następnie podziękowano Radzie Gminy za środki przyznane na funkcjonowanie Komendy.

Kolejno komendant p. P. Mazurkiewicz przypomniał o aplikacji Krajowa Mapa Bezpieczeństwa. Następnie zachęcił do zgłaszania niebezpiecznych miejsc, zdarzeń.

Na początek Przewodniczący p. A. Worwąg zwrócił uwagę na problemy w m. Kłomnice 1. Tęczowa Kraina – wieczorem i w nocy dochodzi do dewastacji obiektu, 2. Problem parkowania przy ul. Częstochowskiej na chodniku dla pieszych.

W odpowiedzi Sekretarz poinformowała, że w okresie wakacyjnym wystąpił problem na Tęczowej Krainie, który został rozwiązany przy współpracy z policją. Dodatkowo Sekretarz poinformowała również o problemie parkowania w Nieznanicach i dzięki policji sprawa została skierowana do sądu. Komendant odniósł się do problemu parkowania w Kłomnicach, który potwierdził, że problem jest duży, wysyłane są dodatkowe patrole oraz prosił o zgłaszanie jeśli ktoś znów zaparkuje na chodniku.

Przewodniczący poprosił o podanie numerów pod którymi mieszkańcy mogą się kontaktować z policją.

Komendant udzielił odpowiedzi: tel. nr 112, 997, (34) 3690810 oraz nr tel dzielnicowego  p. G. Kubana 508 036 609.

Dodatkowo p. B. Mizera poruszyła problem braku odblasków, kamizelek wśród rowerzystów jesienią, gdzie widoczność jest ograniczona oraz zaproponowała wspólną akcję. Komendant poparł pomysł przeprowadzenia wspólnej kampanii edukowania rowerzystów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa.

 Na zakończenie głos zabrał P. A. Śpiewak poruszając problem złego stanu chodnika od wielu lat wzdłuż ul. Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach, który stanowi duży problem dla bezpieczeństwa pieszych.

Ad. 6

Radny p. M. Szymczak złożył wniosek, aby zabezpieczyć w Budżecie Gminy na 2018 rok środki na oświetlenie ul. Wschodniej w Skrzydlowie – zał nr 5. Następnie złożył interpelacje do Wójta Gminy w sprawie zabezpieczenia środków w Budżecie Gminy na 2018 rok przeznaczone na nakładki asfaltowe na drogach szutrowych – zał. nr 6.

Radna p. W. Kusztal złożyła interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałów Kłomnicki odczytując treść pisma – zał. 7.

Głos zabrał Przewodniczący p. A. Worwąg w kwestii zabezpieczenia ostrych zakrętów przy ul. Łąkowej w msc. Michałów.

Zapytanie złożył p. A. Śpiewak w sprawie terminu remontu ul. Wiosennej w msc. Niwki, która znajdywała się w wykazie dróg, na których miała być położona nakładka w tym roku.

Głos zabrał p. S. Jurczyk, który przed zadaniem zapytania zapoznał wszystkich obecnych ze stanem faktycznym problemu przy wykonaniu przez firmę nawierzchni na ul. Błonie w Kuźnicy m.in. zbyt mała podbudowa pod asfalt – wg specyfikacji podbudowa tłuczniem miała być 10 cm a wg załączonych zdjęć wykonanych osobiście przez radnego wynosiła max 6 cm. O godz. 14:00 radny został osunięty z kontroli drogi. W czwartek miał być odbiór drogi a w środę radny p. S. Jurczyk dowiedział się od pracowników, że wszystko jest ok oraz, że asfalt został położony. Radny poprosił o wykonanie odwiertów, aby ustalić stan faktyczny. W poniedziałek rano radny otrzymał telefon z sekretariatu, że odwierty będą wykonywane o 9:00 po czym przeproszono i poinformowano, że odwierty już się odbyły o 8:00 rano. W podsumowaniu radny zapytał dlaczego położono asfalt pod niewystarczającą podbudowę. następne pytanie dotyczyło dlaczego p. Wójt aneksem ze względu na złe warunki pogodowe dołożył 21 tys. zł oraz przedłużył termin wykonania powyższego zadania. Dlaczego jak termin wykonania przypadał sierpień-wrzesień firma przyjechała pod koniec września jak pogoda się pogorszyła? Następnie radny zapytał,  ze jeśli były wykonane odwierty dlaczego nie ma żadnych śladów i poprosił o udanie się z Kierownikiem p. M. Bąk na wykonaną drogę oraz wskazanie miejsca odwiertów. Na zakończenie odczytał interpelacje w powyższej sprawie – zał. nr 8 oraz odczytał drugą interpelację w sprawie złożenia wyjaśnień odnośnie braku zakresów obowiązków kierowców konserwatorów jednostek OSP oraz wyjaśnienie tankowania w dniu 13.08.2015 OSP Nieznanice.

Zapytanie złożyła p. W. Jędras odnośnie jakie kryteria decydują o kolejności naprawiania dróg gminnych? oraz dodatkowo odczytała  odpowiedź jaka została udzielona przez Wójta Gminy.

Radny p. S. Politański złożył zapytanie o remont ul. Wiosennej na Niwkach. Nakładka od PKP do przejazdu Chorzenice-Niwki została wykonana więc, dlaczego w tym czasie nie został wykonany remont ul. Wiosennej oraz padło zapytanie dlaczego do tej pory nie została wykonana naprawa nakładek po II etapie kanalizacji w Rzerzęczycach, które miały być wykonane do końca września.

 

ad. 6a

Dyskusja w sprawie Orkiestry dętej Karczewice-Garnek.

Na wstępie p. G. Gala przedstawiciel Orkiestry Karczewice-Garnek zajął stanowisko w sprawie odpowiedzi na skargę, która dotyczyła wypowiedzeniu umowy kapelmistrzowi p. Jabłońskiemu spowodowanej zaciągnięciem zobowiązania dużej kwoty na przewóz członków Orkiestry do Bułgarii dwa miesiące wcześniej przed planowanym terminem bez konsultacji, z  Kierownikiem GOK. W odpowiedzi uzyskano informację, że to kapelmistrz zrezygnował z funkcji i rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Natomiast P. Gala zanegował stwierdzenie, że zaciągnięto zobowiązanie, które według niego nie miało miejsca, gdyż zaciągnięcie zobowiązania następuje w sytuacji wykonania usługi. Ktoś został wyrzucony za coś czego nie zrobił. Cały wrzesień gmina kotłowała, że kapelmistrz zostanie wyrzucony, a 22 września kapelmistrz podpisuje rozwiązanie umowy. Przedstawiciel rodziców zaproponował, że założą stowarzyszenie, aby to rodzice, zarząd oraz orkiestranci  decydowali jakiego kapelmistrza zatrudnić oraz z kim podjąć współpracę. Następnie swoją opinię w wyraził radny p. S. Jurczyk w sprawie rozwiązania umowy o pracę przez fakturę za przewóz.

Na wstępie Wójt poinformował odnośnie drogi( ul. Błonie, Kuźnica), że szczegółowo odniesie się do tego w ostatnim pkt porządku obrad oraz dodał, że był inspektor i droga jest robiona tak jak być powinna. Podsumowując p. Wójt stwierdził, że trzeba było robić drogi tam gdzie trzeba, a nie robić przysługę radnemu, który za tą drogą chodził i coś sugerował, a droga jest wykonana zgodnie z prawem..

W sprawie wyboru Wójt poinformował, że ma prawo wyboru kapelmistrza, gdyż to on podpisuje umowy o pracę i tak jest w każdej strukturze we wszystkich organizacjach. Następnie Wójt przytoczył przypadek p. Ozgi instruktora „Płomyczków”, który zrezygnował z pracy na porozumieniu stron oraz zachęcał do dalszej współpracy. Dodatkowo poinformował, że członkowie orkiestry zostali zapoznani szczegółowo z dalszą współpracą z orkiestrą przez Dyrektora GOK-u oraz powtórzył, że orkiestra  będzie funkcjonować. Wójt wyraził swoje rozczarowanie postawą członków orkiestry, którzy nie pozwolili przeprowadzić zajęć nowemu kapelmistrzowi, gdyż nikt nie przyszedł na  próbę. Dodatkowo stwierdził, że to nie muzyka, nie orkiestra jest ważna tylko jedna osoba.

Głos zabrał p. S. Jurczyk, który stwierdził, że Wójt mówi nieprawdę oraz poprosił, aby udać się na drogę i sprawdzić odwierty jeśli one są. Po drugie radny wspomniał, że powódź była 2010 r. i z środków popowodziowych wybudowano inne drogi nie związane z powodzią.

Głos zabrał p. A. Śpiewak, który wyraził swoją opinię w temacie, a mianowicie to Rada Gminy przekazuje uchwałą pewne pieniądze na funkcjonowanie GOK-u, odpowiedzialność za wydatkowanie pownosi p. Kierownik i to nie orkiestra będzie decydować, kto będzie prowadził zajęcia. Takie sprawy ustala Gmina. Z ustaleń wynika, że została przeprowadzona polubowna rozmowa oraz podpisano porozumienie o zakończeniu umowy, jeśli byłoby to niezgodne z prawem kapelmistrz dochodziłby tego na drodze sądowej. Teraz rodzice, członkowie orkiestry powinni się dogadać z p. Dyrektor GOK. Radny zwrócił uwagę, że powinien być obecny kapelmistrz oraz Pani Dyrektor GOK, żeby coś ustalić, a po drugie Rada Gminy nie może być komisją śledczą, gdyż to sprawy personalne obejmującego Kierownika jednostki oraz pracownika podległego GOK. Rada Gminy może interweniować w sytuacji, gdy działalność orkiestry byłaby zagrożona oraz gdyby kapelmistrz nie został powołany. Na zakończenie radny poinformował, że według jego opinii gmina spełnia wszystkie zadania względem orkiestry.

W odpowiedzi głos zabrała p. W. Jędras, która poinformowała, że skarga od rodziców wpłynęła do Wójta 26.09.2017r.tylko nie została rozpatrzona na komisjach.

P. A. Śpiewak poinformował, że musiałaby skarga wpłynąć do Rady a nie do Wójta oraz zapytał czy Wójt przypadkiem się nie przejęzyczył używając słów „przysługa” a miał na myśli konieczność, bo jeśli będzie robić przysługi dla radnych - 15 osób i jeśli po 1 przysłudze dla radnego to budżet gminy by tego nie wytrzymał.

W odpowiedzi Wójt potwierdził, że zdecydowanie się przejęzyczył.

W następnej kolejności głos zabrał jeden z rodziców p. A. Szkop, który szczegółowo omówił przebieg spotkania, które miało miejsce w gminie zwołane w sprawie wyjazdu do Bułgarii. Dlaczego kapelmistrz odpowiada za coś co jest w kompetencjach jednostki, po długich rozmowach wyjazd do Bułgarii został sfinansowany. Dwa tygodnie po wyjeździe prorocznia prezesa OSP się spełnia i kapelmistrz został wyrzucony. P. A. Szkop poinformował, ze jego córka i inne dzieci z orkiestry nie będą używane do rozgrywek politycznych. Wyraził swoje niezadowolenie, z  przepływu informacji, gdzie prezes OSP wiedział 3 tygodnie wcześniej, że kapelmistrz zostanie wyrzucony oraz z faktu braku chęci współpracy gminy z orkiestrą, a mianowicie na zorganizowanym spotkaniu oprócz Dyrektor GOK nie zjawił się żaden przedstawiciel władzy osoba decyzyjna. Na zakończenie zapytał jakie są dalsze plany wobec orkiestry?.

Kolejny głos w sprawie p. Gala, który poinformował, ze w dniu 25.07.2017r. zostało przeprowadzone spotkanie w gminie z rodzicami z dziećmi odnośnie wyjazdu do Bułgarii i w tym dniu znalazły się pieniądze na wyjazd, otóż nie pieniądze na wyjazd zostały zaplanowane na początku roku. Pytanie dlaczego zginęły lub zostały przesunięte? Z kim p. Jabłoński ustalał wyjazd do Bułgarii??Zebrano 25 euro od dzieci na akredytacje oraz w wyjeździe uczestniczyła sekcja gitarowa z Kłomnic.

 Głos zabrał p. A. Śpiewak , który poinformował, że na początku trzeba uregulować sens funkcjonowania orkiestr, gdyż z informacji wynika, że instrumenty należą do OSP . Stowarzyszenia należące pod GOK są zależne bo to Dyrektor GOK odpowiada za wszystko. To dyrektor dostaje środki finansowe, a w przypadku ich deficytu zgłasza Wójtowi, który robi korektę do budżetu celem dofinansowania GOK. Należy uregulować stan instrumentów, aby były pod GOK-iem , stare przekazać na rzecz GOK-u. Wójt zabiera głos dopiero, gdy brakuje współpracy pomiędzy dyrektorem a jednostką podległą. Następnie odniósł się do pobierania opłaty 25 euro od dzieci na wyjazd, które nie powinno być zbierane przez kapelmistrza tylko oficjalnie na konto gminne wskazane przez dyrektora.

W następnej kolejności Wójt odniósł się do faktur za przewóz  podając przykład wyjazdu do Niemiec , gdzie faktura opiewała na kwotę 9 tys. zł i były na to pieniądze w całości , a nie gdy faktura wystawiona w czerwcu a wyjazd w sierpniu, gospodarka finansowa jest prowadzona zgodnie z prawem. Nie będzie likwidacji orkiestry, będzie nowy kapelmistrz, bardzo doświadczony, aby to się powiodło p. Wójt poprosił obecnych rodziców i członków orkiestry o danie szansy innym kapelmistrzom.

Również Sekretarz zabrała głos w sprawie popierając wcześniejsze stwierdzenia, że to rozwój dzieci jest najważniejszy oraz odniosła się do zarzutów co do osoby kapelmistrza.

Kolejno p. Gala zabrał głos w sprawie przywilejów stowarzyszenia, które może prowadzić co chce. W odpowiedzi p.A. Śpiewak poinformował, że pieniądze Rada przeznaczyła dla GOK na prowadzenie orkiestr a nie na stowarzyszenie.

Głos zabrał p. A. Szkop wyrażając swoje niezadowolenie w sprawie „amnezji” dyrektora, Wójta oraz Zastępcy, Sekretarz odnośnie wyjazdu dzieci do Bułgarii. Później relacje uległy pogorszeniu i  Prezes oświadczył, że zwalnia p. Jabłonskiego, więc nasuwa się pytanie kto rządzi w gminie? Rodzice obecni mogą potwierdzić, że słyszeli „Panie Jabłoński Pan jest zwolniony”.

W odpowiedzi p. Wójt poprosił, aby rozstrzygnęli konflikt między sobą. Gmina odpowiada za porządek w papierach. Jako Gmina proponuje instruktorów, którym trzeba dać szansę.

Głos w sprawie zabrał p. W. Rak, który stwierdził, że w okresie wakacyjnym pewien strażak opił 2 strażaków, w tym samym czasie były tam 2 dziewczyny na próbie z orkiestry, gdzie dokuczali im strażacy będący pod wpływem.

Na zakończenie głos zabrał p. A. Szkop, który wyraził swoje niezadowolenie podczas wyboru przewoźnika, że nie było żadnego przetargu, komisji przetargowej tylko „wolna amerykanka „  podając dla przykładu przetarg na przewóz dzieci do szkoły, a wyjazd do Bułgarii czy Niemiec zamówienie było udzielane z wolnej ręki.

W odpowiedzi Wójt poinformował, ze wszystko odbywa się jak należy, wyraził swoje niezadowolenie stwierdzeniem p. A. Szkopa oraz przytoczył sytuację, która miała miejsce podczas przeprowadzania przetargu na przewóz dzieci do szkół, gdzie wyszła awantura P. Wiesia miała pretensje, że jej brat nie wygrał przetargu P. W. Jędras odpowiedziała, że to pomówienie  

W wyniku ożywionej dyskusji Przewodniczący poprosił o zwołanie Komisji Oświaty w trybie pilnym w temacie orkiestry i zakończył dyskusję.

 

ad. 7

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok – zał. 6 do protokołu.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt.

Radny p. A. Worwąg oraz p. S. Jurczyk opuścili posiedzenie.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła zmiany w budżecie gminym.in. wnioski sołectw Pacierzów, Garnek, Karczewice, Skrzydlów, Konary zmiana pomiędzy rozdziałami. Kolejny wniosek złożony przez Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej przesunięcie pomiędzy paragrafami z „rzeczówki” na dotację, Wniosek Kierownika GOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zwrotu do budżetu państwa – dochody 6300 i wydatki 6300, wniosek o modernizację oświetlenia ulicznego w msc. Chorzenice i Rzeki, wniosek p. Roberta K. o zwiększenie 5000 zł na wyróżnienia (wg regulaminu) na promocję gminy.

Radny A. Worwąg wrócił na posiedzenie, radna p. W. Jędras opuściła posiedzenie.

 Kolejna zmiana wniosek Kierownika GOPS w sprawie zmniejszenia wydatków związanych z przejęciem przez CIS dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych – zmniejszenie dochodów o kwotę 29515,55 zł, a zwiększenie wydatków ZEAS o powyższą kwotę, kolejna zmiana dofinansowanie z mBanku na projekty matematyczne w szkołach Rzerzęczyce, Kłomnice, Witkowice.

Radny p. A. Śpiewak zabrał głos w sprawie z jakich środków zostały zdjęte środki na oświetlenie??

Skarbnik: z ujęcia wody w Witkowicach. Z zadania zostało 20 tys zł i zostanie przekazane na oświetlenie, modernizacje.

Radny p. A. Śpiewak zakwestionował, kwotę, że była ona przeznaczona na ujęcie w Witkowicach. Pani E. Dąbrowska uzupełniła odpowiedź, że powyższa kwota to oszczędności po przetargowe.

P. A. Śpiewak: czy ta kwota dotyczy wykonanych odwiertów w poszukiwaniu normalnej wody dla gminy tak? Rozumiem, że to jest po przetargu i nie będziemy aneksować oraz płacić więcej?

Skarbnik: Nie.

Przewodniczący przeszedł do przeprowadzenia głosowania projektu uchwały nr 256.XXXV.2017 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 11 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie głosów.

 

ad. 8

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027– zał. 7 do protokołu.

M. Szymczak  – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. Skarbnik szczegółowo omawiając zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027 na podstawie załączników do projektu m.in. w związku ze złożeniem projektu o dofinansowanie ze środków unijnych D

dodano przedsięwzięcie Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 548 922,50 zł przy kwocie dofinansowania równej 510 497,92 zł i wkładzie własnym określonym na 38 424,58 zł. Projekt dwuletni 2018-2019 .

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 11 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. 9

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą” Radosna młodzież szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zał. 8 do protokołu.

A. Śpiewak  – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała Sekretarz omawiając szczegółowo założenia Projektu, który m.in. zakłada uruchomienie Klubu Seniora oraz świetlicy środowiskowej w lokalu Stowarzyszenia OSP Nieznanice i będzie realizowany w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2019 r. Ogólna wartość projektu to kwota 548 922,50 zł a kwota dofinansowania 510 497,92 zł.  Wkład własny  38 424,58 zł to koszty  opału,  energii elektrycznej – zaplanowane jako wydatek w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowanie seniorów do dwudniowych wyjazdów i część kosztów pośrednich.  W ramach projektu zaplanowano remont i wyposażenie pomieszczeń w celu zaadoptowania ich na świetlice i klub seniora. W ramach projektu przewidziano szereg działań skierowanych tak dla dzieci, młodzieży oraz osób w wieku senioralnym.

P. W. Jędras wróciła na salę obrad.

Pytanie złożył p.A. Śpiewak, który zapytał obecnego Prezesa OSP Nieznanice o stan prawny działki czy budynek oraz działka, które należą do Stowarzyszenia nie będzie kolidowało z realizacją projektu?Czy realizację projektu będzie prowadziła Gmina? Gdyż gmina bez zgody właściciela nie może nic zrobić?

Odpowiedzi udzieliła Sekretarz informując, że w projekcie wskazany jest obiekt, budynek stowarzyszenia, gmina będzie realizatorem, gdyż muszą zostać przeprowadzone przetargi związane z remontem

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. 10

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso - zał. 9 do protokołu.

W. Szymczyk - odczytał projekt uchwały.

P. S. Jurczyk wrócił na salę obrad.

Pani Skarbnik poinformowała, że w powyższym projekcie chodzi o zmianę inkasenta.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. 11

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso - zał. 10 do protokołu.

M. Szymczak - odczytał projekt uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. 12

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat –zał. 11 do protokołu.

A.Śpiewak przed odczytaniem poinformował o złej dacie na projekcie. Przewodniczący poprosił o przeprawienie na 10 października, zaparafowanie i odczytanie. P. A. Spiewak odczytał projekt uchwały.

Kierownik p. B. Lara poinformowała, że uchwała dotyczy działki rolnej w obrębie Chorzenice działka o powierzchni 13 arów dotychczas dzierżawiona przez Małopolską Hodowlę Roślin, która zwróciła się o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat i to wymaga zgody Rady Gminy.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. 13

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada - zał. 12 do protokołu.

W. Szymczyk – odczytał projekt uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

ad. 14

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – załącznik 13 do protokołu. Dodatkowo poinformował, że skargi szczegółowo zostały omówione na komisjach.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Radny W. Szymczak opuścił salę obrad.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 15

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach– załącznik 14 do protokołu.

A.Śpiewak – odczytał projekt uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.16

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice – załącznik 15 do protokołu.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 17

Wójt p. P. Juszczyk poinformował o działalności międzysesyjnej, zgodnie z przygotowaną informacją – jak w załączeniu.

P. A. Wilk opuścił salę obrad.

Na wstępie p. Wójt odniósł się do stanu dróg w gminie. Jako duża gmina mamy dużo dróg do naprawy. Sukcesywnie będą naprawiane w miarę możliwości. Oprócz dróg mamy także budowę kanalizacji, wodociągi. Oświetlenie – Referat Inwestycji przygotuje przetarg na oświetlenia łącznie z budżetami sołectw wynikających z funduszu sołeckiego. Następnie p. Wójt odniósł się do drogi ul. Błonie w Kuźnicy, która została w pierwszej kolejności wykonana jako droga po powodzi oraz wyraził rozczarowanie postawą sołtysa i radnego. Wójt poinformował, że razem z p. M. Bąk byli na tej drodze. Zostały dokonane odwierty natomiast Pan S. Jurczyk twierdzi, że żadnych odwiertów nie było. Dodatkowo poinformował, że nie będzie polemizował z radnym w sprawie tankowania paliwa oraz twierdzeniach, że nie wiadomo co  zostało z tymi litrami zrobione przez druha Prezesa OSP. Odpowiedzi zostaną przygotowane i zostaną udzielone odpowiedzi.

Następnie p. A. Śpiewak poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytanie w sprawie nakładki na ul. Wiosennej w Niwkach?

P. K. Wilkoszewski wyszedł z sali obrad.

Wójt poinformował, że nie umie odpowiedzieć kiedy dokładnie zostanie zrobiona, gdyż nie zostały zabezpieczone środki, zapewnił, że jest do zrobienia w trybie natychmiastowym.

P. S. Jurczyk zaproponował, aby Kierownik M. Bąk pojechała na ul. Błonie i wskazała miejsce wykonania odwiertów. Kierownik odmówiła oraz poinformowała, że będzie odbiór, będzie komisja odbioru wtedy zostanie wszystko wyjaśnione.

P. S. Politański poprosił o udzielenie odpowiedzi.

Wójt poinformował, że jeśli zostaną odpowiednie środki zostanie wykonana droga ul. Wiosenna.

P.K. Wilkoszewski wrócił.

Głos zabrał p. A. Śpiewak stwierdzając, że w planie były zaplanowane odpowiednie środki na wszystkie 3 drogi więc dlaczego zabrakło na wykonanie ul. Wiosennej? Zostają środki z innych zadań i zamiast przeznaczyć na wykonanie zadania, które było zaplanowane planuje się nowe jak oświetlenie w Chorzenicach i Rzekach? Radny poprosił o konkretną odpowiedź.

W odpowiedzi Wójt poinformował, że zadanie zostanie zakończone, jednak nie miał wpływu na ceny za nakładki, które firma przystępująca do przetargu zaproponowała. Ceny poszły w górę i nie zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości. Jeśli pojawią się wolne środki zostaną przeksięgowane na dokończenie realizacji powyższego zadania.

Następnie wywiązała się dyskusja pomiędzy p.A.Śpiewakiem, p. A. Koza, a p. Wójtem i P. M. Bąk ostatecznie zadecydowano, aby wolne środki z innych zadań przesunąć na dokończenie zadania.

Następnie głos zabrał p. J. Miarzyński, aby przedstawić sprawozdanie z pracy powiatu.

Sierpień – modernizacja drogi w Rzekach, Wrzesień – naprawa mostu na rz. Warta w msc Zawada uszkodzony podczas wypadku. Następnie przedstawił aktualne prace nad scaleniem msc. Zawada, Śliwaków, Zberezka m.in. wyznaczanie granic obrębów, gdyż suma ksiąg wieczystych jest wyższa niż ta wynikająca z dokumentów.

Głos zabrał p. S.Politański, aby powiat pomyślał nad oznakowaniem lub zmianą organizacji ruchu skrzyżowania ul. Skrzydlowskiej, Kolejowej i Wolności ze względu na wypadki.

Przewodniczący zabrał głos informując, że oznakowanie jest dobre tylko nie zachowano ostrożności.

Następnie p. Miarzyński wypowiedział się w temacie przebudowy drogi od dworca do szkoły oraz poinformował wniosku złożonym przez mieszkańca w sprawie przejęcia w celu poszerzenia drogi ul. Wolności na odcinku 3,9 m terenu po PKP, dlatego został wystosowany wniosek do Ministra Insfrastruktury o przejęcie tego kawałka na Skarb Państwa i przekazanie go pod drogę. W następnej kolejności radny powiatowy wypowiedział się w temacie sytuacji PKS, która ze względu na braki kadrowe ograniczyła komunikację o 12 %, zawieszono połączenia nierentowne łącznie 362 kursy zawieszono. Następnie przybliżył obecnym na sali aktualne remonty na drogach powiatowych w gminie Kłomnice.

Głos zabrał radny p. S Politański, który poprosił o przyjżenie się problemowi na skrzyżowaniu przy dworcu w Rzerzęczycach np. zwiększyć bezpieczeństwo poprzez pasy poziome lub progi zwalniające.

Radny p. A. Śpiewak zapytał czy jest projekt odwodnienia ulicy Kolejowej w Rzerzęczycach jeśli jest projekt modernizacji tej drogi to czy jest uwzględnione odwodnienie? dodatkowo przybliżył problem odwodnienia ul. Kolejowej.

Odpowiedzi udzielił radny powiatowy p. J. Miarzyński.

Sołtys Niwek zgłosił potrzebę utwardzenia pobocza z Niwek na drogę powiatową – wąska droga, duży ruch, duże niebezpieczeństwo.

Odpowiedzi udzielił radny powiatowy p. J. Miarzyński.

Na zakończenie głos zabrała p. W. Jędras w sprawie rowów wzdłuż drogi powiatowej 1029 S część jest zrobiona a co z resztą?

Odpowiedzi udzielił radny powiatowy p. J. Miarzyński.

Na zakończenie Przewodniczący zaprosił wszystkich obecnych na obchody święta Niepodległości 11 listopada, których przygotowaniem zajmie się p. W. Szymczyk oraz przewidziana współpraca ze szkołami. Dodatkowo Przewodniczący poinformował, ze następna sesja odbędzie się 21 listopada.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXXV sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXXV Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

  Przewodniczący Rady Gminy

  Kłomnice

  Adam Worwąg

Protokołowała:

 E. Wilk