artykuł nr 1

Uchwała Nr 296.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 296.XXXIX.2017
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 219 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.. 885, z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 ) w związku z art.4 ¹ust. 1 pkt 7 ustawy a dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
Rada Gminy Kłomnice
 uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczną stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - samorządowemu zakładowi budżetowemu, w wysokości 660,57 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.
§ 2. Kalkulację wysokości dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w 2018 roku przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art.4 ¹ust. 1 pkt 7 ustawy a dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) w ramach prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu do zadań własnych gminy należy m.in. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 ) działalność Centrum Integracji Społecznej zwanej dalej Centrum, finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W przypadku, gdy instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz i prezydent miasta, kwota dotacji na prowadzenie działalności Centrum jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym  i określana corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu terytorialnego.
Mając na względzie, iż Centrum działa  w formie samorządowego zakładu budżetowego zastosowanie znajduje przepis art. 219 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).
Zgodnie z tymi przepisami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg stawek jednostkowych.
Stawki te ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Kwota przewidziana na realizację zadań Centrum w 2018 roku wynosi 2 541 792,00zł.
Działalność centrum jest finansowane z następujących źródeł:
- wpływy z działalności usługowej – 335 000,00zł – CIS
- wpływy z działalności usługowej – 170 000,00zł – SCHRONISKO
- darowizny – 4500,00zł -SCHRONISKO
- wpływy z różnych dochodów – 35 799,00
- dotacja celowa (środki unijne) 591 668,00
- środki z UP na sfinansowanie świadczeń integracyjnych – 754 825,00zł
Niedobór środków 650 000,zł
Przyjęta  w uchwale kwota w wysokości 660,57 zł stanowi stawkę miesięczną przypadającą na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika Centrum i została obliczona w następujący sposób:
Łącznie koszty prowadzenia działalności Centrum i Schroniska w 2018 roku tj.  2 024 276,00 zł pomniejszone o prognozowany przychód z działalności wytwórczej Centrum oraz Schroniska w 2017 roku w kwocie 505 000,00zł, pomniejszone o dotacje i wpływy z różnych dochodów 40 299,00 oraz pomniejszone o wysokość świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom Centrum w wysokości  754 825,00zł.
Wobec powyższego koszt jednostkowy przypadający na jednego uczestnika Centrum w 2017 roku wynosi:
650 000,00zł : 82  (tj. 63 uczestników Centrum i 19 etatów pracowniczych Centrum): 12 miesięcy ≈ 660,57 zł

 

Środki finansowane z dotacji przekazanej przez gminę będą stanowić jeden z elementów budżetu Centrum. W pozostałej części działalność Centrum będzie finansowana z dochodów z działalności usługowej. Ze środków finansowanych przeznaczonych na działalność Centrum zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników wraz  z pochodnymi, posiłki dla uczestników Centrum, utrzymanie lokalu przeznaczonego na działalność Centrum, zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do prowadzenia działalności Centrum oraz zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej i społecznej. Natomiast wypłata uczestnikom Centrum świadczeń integracyjnych refundowana będzie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na wniosek kierownika Centrum przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby Centrum.