artykuł nr 1

Uchwała Nr 295.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 295.XXXIX.2017
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w związku z pełnieniem funkcji sołtysa w kwocie 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).
2. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Kłomnice również otrzymują dietę w wysokości ustalonej w ust. 1.
3. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.
4. Diety wypłacane będą do 28 dnia każdego miesiąca, gotówką w kasie Urzędu Gminy Kłomnice lub na wskazany rachunek bankowy.
§ 2. 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
2. Przez podróż służbową należy rozumieć pełnienie obowiązków służbowych poza terytorium Gminy Kłomnice .
3. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Wójt Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
4. Zwrot kosztów przejazdu winien być udokumentowany biletem określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej Sołtysowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
5. Na wniosek Sołtysa Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według aktualnej stawki za 1 km przebiegu określonej na zasadach przewidzianych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271, z późn. zm.)
6. Rozliczenie kosztów podróży przez sołtysa musi być dokonane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 132.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta oraz uchwała nr 144.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.