artykuł nr 1

Uchwała Nr 294.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

Uchwała Nr 294.XXXIX.2017
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały  przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.14 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1875) oraz art.13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2067 z późn.zm.)
Rada Gminy  Kłomnice
uchwala:
§ 1. W uchwale nr 270.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dna 21 listopada 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie: przekazuje się na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł.(słownie: osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia