artykuł nr 1

Uchwała Nr 292.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2017

 Uchwała Nr 292.XXXIX.2017

Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 186.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016r. w sprawie Budżetu Gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 075 909,92 złotych oraz dokonuje się zmian w związku z ich bieżącą realizacją - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) zmniejsza się przychody o kwotę 3 235 000,00złotych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3) zmniejsza się rozchody o kwotę 180 000,00 złotych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4) zmniejsza się dochody  o kwotę 20 909,92 złotych  oraz dokonuje się zmian w dochodach w związku z ich bieżącą realizacją - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.