artykuł nr 1

Uchwała Nr 272.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017

 Uchwała Nr 272.XXXVII.2017

Rady Gminy Kłomnice
z dnia 21 listopada 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,poz. 1875 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.1785 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 9 sierpnia 2017r., poz. 800)
Rada Gminy Kłomnice
u c h w a l a :
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) OD  GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,84 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni - 4,63 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,20 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1023, 1529 i 1566 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni  -  3,04 zł.
2) OD  BUDYNKÓW  LUB  ICH  CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,70 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej - 19,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej -10,80 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² pow. użytkowej -  4,70 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej -  4,16 zł.
3) OD  BUDOWLI
2%  ich wartości określonej na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr  174.XXVII.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Śląskiego i  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.