artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku

 OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.1
z 29 sierpnia 2016 roku
 
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje:
 
1. Niniejszym informuję, że strona polska otrzymała powiadomienie o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
2. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, Katowice pokój 403 w godzinach 800- 1500

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469
3. W terminie od 31 sierpnia 2016 r. do 20 września 2016 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
·   pisemnej na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
·   pocztą elektroniczną: - sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
·   ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.