artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 21.04.0216r.

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 21 kwietnia 2016 r.

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

 

że na wniosek  Pana Stanisława Solucha, Biuro Usługowo-Handlowe „WOD-BUD” s.c. ul. Parkowa 4a, 42-200 Kłobuck, działającego w imieniu Gminy Kłomnice, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, sieci kanalizacji grawitacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków, do realizacji na działkach nr ewid. 8340 i 8272, położonych w obr. geodezyjnym Rzerzęczyce, ul. Leśna.  

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

obrazek