artykuł nr 1

Zarządzenie nr 196/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 OR.0050.196.2016

  
Zarządzenie Nr 196 /2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2016 roku
  
w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r, poz. 1047 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1.
 
 Powołać komisję inwetaryzacyjną w Urzędzie Gminy Kłomnice:
a) do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w składzie:
Wychowaniec Ewa –przewodnicząca komisji
Halina Koza – inspektor ds. księgowości budżetowej – członek komisji
b) do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie w składzie:
Renata Franc - przewodnicząca komisji
Halina Koza- inspektor ds. księgowości budżetowej - członek komisji
 
§2
 
 Ustalić termin inwentaryzacji na dzień 30.12.2016 rok.