artykuł nr 1

Zarządzenie nr 195/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

OR.0050.195.2016
ZARZĄDZENIE NR 195/2016
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 30 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice
 
Na podstawie art 10 ust 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 104, ze zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 289 ze zm.) oraz zasad regulujących funkcjonowanie scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Kłomnice stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 183/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 grudnia 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kłomnice oraz jej jednostkach organizacyjnych.
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
W wykazie kont dla Urzędu Gminy Kłomnice w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 6 do zarządzenia 145/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:
1) Wprowadza się stosowanie konta 225 „Rozrachunki z budżetem” do ewidencjonowania podatku VAT wg następujących analityk zbiorczych:
a) 225-3 – podatek naliczony (faktury zakupu) – strona WN, rejestr zakupu stanowi analitykę
 szczegółową do niniejszego konta;
b) 225-4 – podatek należny (faktury sprzedaży) – strona MA, rejestr sprzedaży stanowi
 analitykę szczegółową do niniejszego konta;
c) 225-5 – rozliczenia VAT z Gminą dla gminnych jednostek organizacyjnych lub 225-5
 rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym dla Gminy, jako podatnika, strona MA i WN,
gdzie „3”, 4” i „5” to zbiór symboli lub znaków, zgodny z zasadami tworzenia kont analitycznych, właściwymi dla poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych gminy i Gminy.
2) Sprzedaż na kontach zespołu „7 – Przychody, dochody koszty” jest ewidencjonowana 
w wartościach netto, a występujący na fakturach sprzedaży podatek VAT, jest księgowany na koncie Ma 225-4 – „Podatek należny”, w korespondencji z kontem „Należności/Rozrachunki”.
3) Konta analityczne podatku VAT 225-3 i 225-4 winny na koniec każdego okresu rozliczeniowego podatku VAT, wykazywać salda zerowe, w związku z przeksięgowaniem (PK) wartości naliczonego i należnego podatku na konto analityczne 225-5 „Rozliczenia VAT z Gminą” dla gminnych jednostek organizacyjnych lub 225-5 „Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym” dla Gminy, jako podatnika.
4) Analityczne konto 225-5 „Rozliczenia VAT z Gminą” dla gminnych jednostek organizacyjnych lub konto 225-5 „Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym” dla Gminy, jako podatnika, na koniec każdego okresu rozliczeniowego podatku VAT, winno wykazywać saldo MA zobowiązań gminnej jednostki organizacyjnej wobec Gminy, a podatnika Gminy wobec Urzędu Skarbowego lub saldo WN należności, jakie ma otrzymać do zwrotu od Urzędu Skarbowego podatnik – Gmina lub kwoty do zwrotu od Gminy - dla gminnej jednostki organizacyjnej, które wykazuje gminna jednostka organizacyjna.
5) Różnice (odchylenia) kwotowe, jakie wystąpią między kwotą zobowiązań wobec US wynikającą z obowiązkowych zaokrągleń lub kwotą należną od US, a kwotą faktyczną należy przeksięgować (PK) odpowiednio na konto „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne” i dotyczy tylko Gminy, gdyż gminne jednostki organizacyjne rozliczają się z Gminą w złotówkach i groszach, bez zaokrągleń.
6) Podatek VAT zapłacony do Urzędu Skarbowego jest księgowany w korespondencji kont: MA „Rachunek bieżący”, z analitycznym kontem WN 225-5 „Rozliczenia VAT z US”.
7) W rozliczeniu podatku VAT Gminy z Urzędem Skarbowym należy zastosować podwójne księgowania, uwzględniające rozliczenie podatku VAT w księgach Urzędu i w księgach Gminy.
8) Wszystkie faktury dokumentujące zakupy towarów i usług, które zostały zakwalifikowane przez pracowników merytorycznych, jako podlegające odliczeniu w całości lub choćby w części należy księgować na kontach zespołu „4 – Koszty w układzie rodzajowym” lub na kontach zespołu „0 – Majątek trwały” w wartościach netto; natomiast podatek VAT należy księgować w całości na analitycznym koncie WN 225-3 „Podatek naliczony” (faktury zakupu).
9) Rozliczenie części lub całości naliczonego podatku VAT następuje na podstawie ewidencji zakupu, na koniec każdego okresu rozliczeniowego podatku VAT, w korespondencji kont analitycznych: MA 225-3 „Podatek naliczony” i WN 225-5 „Rozliczenia VAT z Gminą” dla gminnych jednostek organizacyjnych lub WN 225-5 „Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym” dla Gminy, jako podatnika, tylko dla wartości, które zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług ma prawo odliczyć.
10) Jeśli konto 225-3 „Podatek naliczony” po rozliczeniu, o którym mowa powyżej, wykazuje saldo niezerowe, to jest to wartość podatku naliczonego, którego odliczenie nie przysługuje podatnikowi Gminie, w związku z tym podatnik ma prawo do zakwalifikowania takich wartości, jako kosztu i zaksięgowania na kontach zespołu „4” „Koszty w układzie rodzajowym”.
11) Wprowadza się konto 403 „Podatki i opłaty” z analityką 403-1 „Podatek VAT”, celem ewidencjonowania koszu rodzajowego, jakim jest podatek VAT niepodlegający odliczeniu.
12) Księgowanie podatku VAT niepodlegającego odliczeniu odbywa się na podstawie rejestru zakupu, dokumentem PK w korespondencji kont WN 403-1 „Podatek VAT” i MA 225-3 „Podatek naliczony”.
13) Podatek zwrócony na rachunek bankowy podatnika Gminy, jest księgowany w korespondencji kont WN „Rachunek bieżący” z analitycznym kontem MA 225-5 „Rozliczenia VAT z US”.
14) Wprowadza się konto 074 –„ Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” z analityką:
074-1 służy do ewidencji zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta 074-1 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Konto 074-1 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
074-2 służy do ewidencji zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3500,00 zł. umarzanych jednorazowo w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401. Na stronie Ma konta 074-2 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. Konto 074-2 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.
 
W załączniku nr 6 do zarządzenia 145/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:
W punkcie 1. Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych wprowadza się zmianę w zapisie dotyczącym wykonywania kopii bezpieczeństwa tzw. backupów – zgrywanie następuje na dysk sieciowy na koniec każdego dnia pracy oraz okresowo na zewnętrzny dysk twardy.
 
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.