artykuł nr 1

Zarządzenie nr 194/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 OR.0050.194.2016

  
Zarządzenie Nr 194/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 94.XVIII.2015 z dnia 29.12.2015r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  jak również z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 188.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r oraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 193/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy zarządza się, co następuje:
§ 1. 1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 188.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok na podstawie Zarządzenia Nr 193/2016 z dnia 30.12.2016r przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok przedstawiają się następująco:
- zmniejszenie wydatków 1 044 045,00zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2155 KB