artykuł nr 1

Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016

 OR.0050.166.2016

 Zarządzenie Nr 166/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02.11.2016 r.
 
w sprawie:  bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony 5 lat nieruchomości gminnej położonej w Zawadzie.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130,poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009r.;
 
Zarządzam co następuje:
 
 
§1.
 
Użyczyć bezpłatnie na czas oznaczony tj. 5 lat nieruchomość oznaczoną nr 855/2 o pow. 0,28 ha położoną obręb Zawada księga wieczysta CZ1C/00171273/5 na rzecz "Jedność w Działaniu" z siedzibą w Zawadzie ul. Częstochowska 8, z przeznaczeniem na budowę pasażu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej.
 
§2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.