artykuł nr 1

Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016

 OR.0050.164.2016

 Zarządzenie Nr 164/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.10.2016r
 
w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.
 
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 94.XVIII.2015 z dnia 29.12.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r  poz.885 z późn. zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 163/2016 z dnia 31.10.2016r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
  1. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2016 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok przedstawiają się następująco:
  • zwiększenie dochodów 290 517,75zł
  • zwiększenie wydatków 134 207,75zł
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2150 KB