artykuł nr 1

Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016

 OR.0050.163.2016

Zarządzenie Nr 163/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.10.2016r
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.
  
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 94.XVIII.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2016 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1, i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W związku z decyzją Wojewody Śląskiego:
  • Nr FBI.3111.141.10.2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 134 207,75zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za II okres płatniczy 2016r.,
  • Nr FBI.3111.235.19.2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 12 600,00zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki dla opiekunów,
  • Nr FBI.3111.253.5.2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 13 586,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,
  • Nr FBI.3111.235.21.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 130 124,00zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki dla opiekunów,
a także w związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016 rok.
 
 
§ 2
 
Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
  • zwiększenie dochodów 290 517,75zł
  • zwiększenie wydatków 290 517,75zł
 
Szczegółowy wykaz zmian przedstawia:
  • Załącznik Nr 1 – Dochody
  • Załącznik Nr 2 – Wydatki
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 2199 KB
Załącznik nr 111 KB