artykuł nr 1

Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

OR.0050.156.2016 

Zarządzenie Nr 156/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 05.10.2016r
 
w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.
 
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 94.XVIII.2015 z dnia 29.12.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r  poz.885 z późn. zmian.) jak również z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 158.XXVI.2016 z dnia 05.10.2016r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2016 rok przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów 24 018,00zł
- zwiększenie wydatków 85 000,00zł
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik98 KB