artykuł nr 1

Zarządzenie nr 98/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.06.2016

 OR.0050.98.2016

 
Zarządzenie Nr 98/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 17.06. 2016r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kłomnicach oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminie Kłomnice, wprowadzonym Zarządzeniem nr 39/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 marca 2009 r.,
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze samodzielne  stanowisko pracy inspektor d/s obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, ABI w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze pełnego etatu.
 
2. Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
1. Postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji  - Barbara Mizera – sekretarz Gminy;
Członek Komisji – Adam Śliwakowski  - zastępca Wójta;
Członek Komisji – Anna Śliwakowska z-ca kierownika USC,
Członek Komisji – Robert Gonera kierownik ZEAS .
2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru .
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
Załącznik nr 1216 KB