artykuł nr 1

Protokół Nr XXIX.2016

 

Protokół Nr XXIX.2016
z XXIX sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 30.12.2016r.

 

XXIX sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 30.12.2016r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00.

 

Sesji przewodniczył p. Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy.

 

Obecni na posiedzeniu wg. załączonych list obecności. W obradach sesji wzięło udział 13 radnych (Radny A. Wilk, G. Rachwalik - nieobecność usprawiedliwiona).

 

XXIX sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Zastępcę p. W. Jędras, Przewodniczących Komisji stałych: p. K. Wilkoszewskiego, p. A. Kozę, p. W. Szymczyka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyka, Wójta, V-ce Wójta, Skarbnika, Radcę prawnego- p. E. Recha, radnych powiatowych w osobie p. J. Miarzyńskiego i p. Leszka Wiśniewskiego,  sołtysów, kierowników, dyrektorów, jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym stwierdził że sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczy w niej 13  radnych.

Zgodnie z Postanowieniem Nr 10/2016 Przewodniczący p. Adam Worwąg odczytał porządek XXIX sesji, łącznie z poinformowaniem o dodaniu do proponowanego porządku obrad, pkt 6a Wręczenie pucharów za udział w Turnieju Strzeleckim, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są inne propozycje lub uwagi do odczytanego porządku obrad.

Głos zabrał P. Wójt, który poprosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących pkt. 12 e) przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pkt 12 f) zmiana uchwały Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015 r. - zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kłomnice

pkt 12 g) zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z powiatem częstochowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice – Rzerzęczyce”

Ponieważ nie było innych propozycji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji:    

- za w/w porządkiem obrad głosowali wszyscy obecni radni, a przedstawiał się on następująco:

 

1.   Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.   Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.   Przyjęcie budżetu gminy na 2017 rok - uchwała.

a. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

8.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027,

a)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

9.   Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała.

10.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 – uchwała.

11.  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku. -  uchwała.

12.  Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)   przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 266 obręb geodezyjny Konary,

b)   wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

c)   przyjęcie ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kłomnice”.

d)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością gminy Kłomnice.

e)   przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

f) zmiana uchwały Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015 r. - zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kłomnice

g)   zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z powiatem częstochowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice – Rzerzęczyce”

13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

14. Wolne wnioski i komunikaty.

15. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice – uchwała.

16. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – uchwała.

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

ad.pkt.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Anna Koza

2)   Kazimierz Wilkoszewski

3)   Wojciech Szymczyk

 

ad.pkt.4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

- za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

 

ad. pkt 6

Zapytanie złożył p. A. Śpiewak w sprawie ul. Witkowskiej, a mianowicie pozyskanie recyklingu z tej drogi i posypanie nim dróg poscaleniowych oraz zwrócił uwagę na złe wykonanie zjazdów na posesję. Podziękował obecnej p. Lidii Burzyńskiej oraz p. Wójtowi za interwencję w powiecie, po której wjazdy zostały zrobione na koszt powiatu, a nie mieszkańców.

 

ad. pkt 6a

Głos zabrał p. J. Sambor podsumowując wyniki zawodów strzeleckiego w ramach turnieju sołectw z okazji Narodowego Dnia Niepodległości 2016:

1. Chorzenice

2. Witkowice

3. Kłomnice

4. Rzerzęczyce

5. Nieznanice

6. Karczewice

7. Chmielarze

Puchary oraz dyplomy wręczył p. Wójt z Przewodniczącym Rady Gminy.

Zwycięzców nagrodzono gromkimi brawami.

 

 

ad.pkt.7 i 7a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu gminy na 2017 rok.

K. Wilkoszewski – odczytał w/w projekt – załącznik do protokołu.

P. Skarbnik odczytała Uchwałę nr 4200/VI/155/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Wspólnych odczytał opinię stałych komisji Rady Gminy Kłomnice do projektu Budżetu Gminy na 2017 rok – załącznik do protokołu.

 Pani Skarbnik wyjaśniła różnicę w projekcie dot. dochodów  i wydatków.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

ad. pkt 8 i 8 a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027 – załącznik do protokołu.

A. Koza – odczytała w/w projekt – załącznik do protokołu.

P. Skarbnik odczytała Uchwałę nr 4200/VI/160/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

ad. pkt 9

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – zał. do protokołu.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w budżecie na 2016 rok zostały szczegółowo omówione na komisjach.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

 

ad. pkt 10

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027 – zał. do protokołu.

K. Wilkoszewski – odczytał projekt w/w uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 11

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyk odczytał Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku.

A. Koza – odczytała projekt w/w uchwały. Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12a

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 266 obręb geodezyjny Konary – jak w załączeniu.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt uchwały. Do projektu uwag nie zgłoszono.

Głos zabrała Kierownik p. B. Lara, która poinformowała, że został złożony wniosek przez właściciela działki, na której znajduje się zakład produkcyjny. W planie zagospodarowania do tej pory część działki była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, usługową, a w miejscu, gdzie też znajdują się pozostałe budynki usługowe widniało jako tereny rolnicze. Dlatego też właściciele wystąpili o zmianę, aby móc rozbudować istniejące budynki zakładowe.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

 

ad. pkt 12 b

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – jak w załączeniu.

K. Wilkoszewski – odczytał projekt w/w uchwały.

 Głos zabrała p. B. Lara Kierownik, która omówiła procedurę przedłużania umowy najmu o kolejne 3 lata oraz poinformowała, że pomieszczenie, o którym mowa znajduje się w piwnicach budynku Urzędu Gminy i jest wynajmowane przez biuro podatkowe.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12c

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kłomnice”.

A. Koza – odczytała projekt w/w uchwały.

Kierownik p. B. Lara omówiła projekt uchwały, który ma za zadanie wymianę kotłów grzewczych na ekologiczne. Program musi zostać przyjęty, bo jest on podstawą do otrzymania środków ze Śląskiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ze względu na ograniczone  środki przyjęta została liczba w skali roku 75 wniosków na wymianę kotłów.

Następnie omówione zostały zasady oraz wielkość zaciągnięcia pożyczki w Funduszu Ochrony Środowiska oraz wysokość wkładu budżetu gminy.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12 d

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością gminy Kłomnice. – jak w załączeniu.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt uchwały.

Kierownik p. B. Lara omówiła projekt uchwały, w którym mowa o wydzierżawieniu stanowisk na targowisku gminnym. Omówione zostały procedury na podstawie, których zaproponowano, aby wydzierżawić stanowiska w trybie bezprzetargowym. Wszyscy będą płacić jedną stawkę. Umowy zostaną zawarte na czas nieoznaczony jako gwarancja długoletniej współpracy.

Do projektu uwag nie zgłoszono

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

 

ad. pkt 12 e

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – jak w załączeniu.

A. Koza – odczytała projekt w/w uchwały.

Głos zabrał Wójt, który poinformował, że otrzymamy 1 mln 300 tys zł na Centrum Integracji Społecznej. Przewidujemy 2 edycje projektu po 32 uczestników, na potrzeby, których powstaną nowe warsztaty. Projekt ma na celu reintegrację ludzi, którzy zostali wykluczeni lub są zagrożeni wykluczeniem ze społeczeństwa.

Następnie pracownik p. R. Kępa poinformował, że  projekt pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową”  został złożony 28 lipca 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymogiem programu było określenie podmiotu uprawnionego do składania wniosku, a mianowicie były to organizacje pozarządowe. Projekt został przygotowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice - Lider Projektu a Gminą Kłomnice – Partner Projektu. W wyniku rozstrzygnięcia naboru projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu to 1 774 471,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1685748,09 zł, w tym wartość projektu po stronie Gminy Kłomnice to 1 326 630,40 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1 237 906,81 zł.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kłomnice w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018.

K. Wilkoszewski: kto jest liderem projektu CIS czy Fundacja?

R. Kępa przytoczył wymóg regulaminowy składania wniosków, który mówił o podmiotach uprawnionych do złożenia – organizacje pozarządowe.

K. Wilkoszewski: a jaki był tryb zgłaszania?

R. Kępa: fundacja zgłosiła się do Urzędu Gminy z propozycją wspólnego przygotowania projektu.

A. Worwąg: Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego do Fundacji, fundacja do Urzędu, a urząd do CIS-u, czy przy tylu operacjach wartość całego projektu nie ulegnie zmniejszeniu m.in. przez opłaty, prowizje w bankach?

Skarbnik: konta są bez oprocentowania oraz nie są pobierane żadne prowizje bankowe.

P. A. Śpiewak wyjaśnił, że stowarzyszenie w tym wypadku bierze całą odpowiedzialność za środki, które wyda CIS, co wiąże się ze zwrotem środków przez fundację, które źle wydatkował CIS oraz poprosił o wyjaśnienie zasad działania hotelu dla psów.

P. Wójt w odpowiedzi poinformował, że przy zamknięciu schroniska pojawia się wiele trudności, aby nie generować kosztów i odciążyć schronisko pojawił się pomysł otworzenia hotelu dla psów.

 Następnie Kierownik CIS p. Z. Wawrzyniak omówił koszty utrzymania psów w schronisku oraz przyszłe plany związane ze schroniskiem.

Kolejno głos zabrał p. H. Przech, który wyraził swoje ubolewanie nad złą współpracą organów gminy z organizacjami pozarządowymi.

P. W. Milczarek zabrał głos zwracając uwagę, że pracownik gminy odpowiedzialny za ten projekt jest również członkiem Zarządu Fundacji.

 P. A. Śpiewak poinformował, że radni źle odbierają powyższą sytuację, gdyż powinno liczyć się to, że stowarzyszenie zgłosiło się do Gminy, aby została partnerem projektu, z którego tytułu Gmina pozyskała 1,5 mln zł.

P. W. Milczarek zapytał dlaczego p. R. Kępa nie pisze takich projektów dla Gminy.

P. A. Śpiewak zaproponował, aby Wójt przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie odnośnie napisanych projektów dla Gminy.

Przewodniczący rady Gminy przypomniał, że w planie pracy na styczeń Komisja Rewizyjna ma kontrole promocji gminy.

1 radny opuścił salę sesyjną.

 Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Rady Gminy przytoczył kwotę 1mln 300 tys. zł, która została przyznana Fundacji dla CIS.

P. R. Kępa odesłał do Uzasadnienia projektu Uchwały, w którym są wskazane dokładne kwoty pozyskanych środków.  

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 11 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12 f

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015 r. - zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kłomnice – jak w załączeniu.

K. Wilkoszewski – odczytał projekt w/w uchwały.

Głos zabrał Wójt, który poinformował, że zmiana ma na celu, aby CIS nie zwracał wypracowanych środków do budżetu Gminy z dniem 31.12, a przeznaczył je na funkcjonowanie przez I kwartał centrum.

Do projektu uwag nie zgłoszono

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 12 g

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z powiatem częstochowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice – Rzerzęczyce” – jak w załączeniu.

W. Szymczyk – odczytał w/w projekt uchwały.

Kierownik inwestycji p. M. Bąk omówiła zmiany jakie nastąpiły, a mianowicie nazwa zadania, kwota oraz termin przekazania środków, który jest zależny od terminu realizacji zadania.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych.

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 13

P. Wójt odniósł się do wcześniej zgłoszonych zapytań.

Na wstępie P. M. Bąk wypowiedziała się w sprawie pozyskania materiału z remontu drogi Witkowice- Rzerzęczyce.

Dodatkowo p. Sekretarz poinformowała, że rozmawiała z Dyrektor p. Zalewska w sprawie pozyskania niewykorzystanego materiału z Rudnik, z której wyniknęło, że Gmina Kłomnice byłaby 12 w kolejce.

W następnej kolejności Wójt poinformował o działalności międzysesyjnej, zgodnie z przygotowaną informacją – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 14 Wolne wnioski i komunikaty.

Poseł na Sejm RP P. Lidia Burzyńska, która podziękowała za dobrą współpracę radnych przy uchwaleniu budżetu na 2017 rok oraz podziękowała wyborcom, a także wszystkim mieszkańcom, że może być reprezentantem polskiej wsi w najwyższej Izbie w Sejmie RP. W następnej kolejności przybliżone zostały zrealizowane zadania przez obecny rząd, a mianowicie m.in. program 500+. Pani poseł poruszyła także obecny problem jaki występuje w Sejmie RP oraz przybliżyła drogę pozyskania środków z Ministerstwa na remont dróg, które zostały uszkodzone przez powódź w 2010 roku – droga Witkowice – Rzerzeczyce. Na zakończenie wystąpienia p. Lidia Burzyńska przekazała wszystkim obecnym życzenia Noworoczne na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu radnych również złożył podziękowania za ciepłe słowa oraz życzenia noworoczne.

W następnej kolejności odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczy „KLEPISKO”.

P. Wójt złożył podziękowania dla Zespołu za zaangażowanie w rozwój kultury ludowej i promocji Gminy Kłomnice.

1 radny wrócił na salę sesyjną.

Głos zabrał p. J. Miarzyński odpowiadając na interpelacje z poprzedniej sesji w sprawie pozyskania przez Gminę frezu, odesłał do wglądu w treść Zamówienia Publicznego, które określa dokładnie przeznaczenie frezu tj. bieżąco używany na utwardzenie pobocza, pod chodniki, wjazdy na posesje. Odnośnie zarzutu złego wykonania zjazdów p. J. Miarzyński poinformował, że wjazdy są robione według tego co jest w projekcie , a nie na zgłoszenie. W temacie zjazdów na nieruchomości niezamieszkałe, poinformował, że właściciele zalegalizowali wjazdy i zostały one wykonane. Na zakończenie podsumował rok 2016, gdzie Gmina Kłomnice dostała najwięcej środków na inwestycje drogowe.

Przedstawiciel sztabu WOŚP Ziemi Kłomnickiej zaprosił wszystkich obecnych na Finał WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia w Rzerzęczycach od godz. 14:00.

 

ad. pkt 15

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice –  jak w załączeniu.

K. Wilkoszewski – odczytał projekt uchwały.

Głos zabrał p. H. Przech, który wypowiedział się w sprawie organów Gminy oraz ich zadań.

W sprawie skargi P. H. Przech zaznaczył, że sprawa zaczęła się od złożenia pisma do Przewodniczącego Rady Gminy rozpatrzenia petycji, aby przyspieszyć prace ws. kontroli Komisji Rewizyjnej w temacie inwestycji ul. Łąkowej. Następnie poinformował, że pismo nie trafiło do adresata (Przewodniczącego Rady Gminy). Według wypowiedzi w treść pisma ingerował bezpodstawnie pracownik organu wykonawczego, który uznał to za skargę na Przewodniczącego Rady Gminy, a było to pismo do adresata. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę o przekazaniu pisma według właściwości, które według interpretacji było skargą na Radę Gminy. Pismo trafiło do Wojewody. Następnie p. H. Przech przytoczył 3 interpretację skargi na Wójta, a było to pismo z postulatami. Kolejno P. H. Przech zwrócił uwagę, na wgląd osób trzecich w korespondencje kierowaną do przewodniczącego.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że pełni funkcję z imienia i nazwiska, a także jest przedstawicielem całej Rady Gminy, który ma prawo informować o wpływie korespondencji innych radnych. Wyjaśnił, że dostał informacje z Biura Rady z problemem kwalifikacji pisma, więc pismo zostało przekazane do Biura prawniczego w Urzędzie. Radca prawny wyjaśnił, że ze względu na zawartość w piśmie zarzutów  o niekompetencji należałoby tą sprawę rozpatrzeć jako skargę, co zostało uczynione. Następnie Przewodniczący powołał się na pismo od Wojewody, który poparł stanowisko rozpatrywania pisma  jako skargi. Poproszono o opinię p. E. Recha radcę prawnego, która poinformowała, że o charakterze pisma nie decyduje nagłówek tylko treść pisma, a z treści złożonego pisma wynika, że postawiono zarzuty względem pracy Rady Gminy. Następnie radca prawny omówił procedurę wysłania wg właściwości powyższej skargi oraz poinformowała, że w odpowiedz na przekazanie pisma zgodnie z właściwością Wojewoda także uznał, że powyższe pismo jest skargą na inwestycje ul. Łąkowej czyli na Wójta Gminy. Dodatkowo radca prawny odniósł się do wypowiedzi p. H. Przecha, którego intencją nie była skarga na działalność Wójta, a mianowicie, albo skarżący możne wycofać skargę, albo wziąć pod uwagę ustne oświadczenie skarżącego, co wiąże się z nie podjęciem projektu uchwały.

P. H. Przech poinformował, aby nie wprowadzać obecnych w błąd i cytować treść pisma. Następnie P. H. Przech złożył swoje wyjaśnienia w piśmie chodziło o zwrócenie Radzie Gminy uwagi na przewlekłość w pracach rady, gdyż na odpowiedź czekał 4 miesiące.

Kolejno Przewodniczący odczytał treść powyższego pisma oraz wyjaśnił dlaczego prace Komisji Rewizyjnej zostały przesunięte na późniejszy termin, o czym skarżący został poinformowany. Komisja Rewizyjna odbyła się w grudniu z udziałem p. H. Przech.

Na zakończenie p. H. Przech przytoczył rozmowę prywatna z Przewodniczącym, w którym także informował, że pismo to nie jest skargą.

 1 radny opuścił salę sesyjną.

W odpowiedzi Przewodniczący przytoczył treść pisma od Wojewody, który również potwierdził, że z treści pisma wynika, że to skarga.

 Więcej pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem głosowało 12 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

 

ad. pkt 16

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – jak w załączeniu.

A. Koza– odczytanie projektu w/w uchwały.

Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem głosowało 12 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

ad. pkt 17

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXIX Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Protokołowała:

 E. Wilk