artykuł nr 1

Protokół Nr XXVIII.2016

 

Protokół Nr XXVIII.2016
z XXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 22.12.2016r.

 

XXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 22.12.2016r. w sali U.S.C. Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 10:30.

Sesji przewodniczył p. Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy.

Obecni na posiedzeniu wg. załączonych list obecności. W obradach sesji wzięło udział 10 radnych (Radny: W. Milczarek, A. Wilk, S. Matuszczak, W. Milczarek, G. Rachwalik - nieobecność usprawiedliwiona).

XXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący Pan Adam Worwąg. Powitał wszystkich zgromadzonych Pana Z-cę Wójta A. Śliwakowskiego, Panią Skarbnik, sołtysa z Bartkowic oraz obecnych mieszkańców gminy. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad oraz odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwała i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

9. Wolne wnioski i komunikaty.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

Ponieważ nie było żadnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji:

- za w/w porządkiem obrad głosowali wszyscy obecni radni.

 

ad.pkt.4

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

- za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.

 

ad.pkt.5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Sylwester Politański

2)   Andrzej Śpiewak

3)   Marek Szymczak

 

ad. pkt 6

Złożono zapytania do Z-cy Wójta. P. A. Śpiewak zapytał kiedy radni będą mogli się zapoznać z audytami przeprowadzonymi w poszczególnych jednostkach, działach, a w szczególności z ich wynikami. Następnie p. S. Jurczyk poinformował, że wiele razy zgłaszał świecące się w dzień oświetlenie uliczne i przez długi czas nic nie było z tym robione.

P. A. Śpiewak zwrócił uwagę na sposób w jaki są wykonywane wjazdy na posesje na ul. Witkowskiej oraz czy powiat nie dołoży starań na lepsze zabezpieczenie obrzeży zaporami.

P. J. Łapeta zwrócił się do V-ce Wójta, aby dokonać objazdu po drogach gminnych, gdyż podczas odśnieżania kierowcy monitowali o licznie wystających gałęziach, które utrudniają jazdę oraz rysują karoserię samochodów. Dodatkowo p. S. Politański poparł zapytanie p. A. Śpiewaka w sprawie prac na ul. Witkowskiej.

ad.pkt.7

Przewodniczący p. A. Worwąg przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – zał. do protokołu.

A.   Śpiewak – odczytał w/w projekt.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska Skarbnik Gminy informując obecnych radnych, że zmiana dotyczy zwiększenia środków na wniosek Dyrektor GOK-u p. K. Sosnowskiej o kwotę 36 tys zł przeznaczone na wynagrodzenia pracownicze. Do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały –10radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu

Ad. pkt. 8

W odpowiedzi na zadane zapytania głos zabrał p. A. Śliwakowski, który poinformował, że tematyka wykonanych audytów to m.in. schronisko, działalność GOK-u, bibliotek, klubów sportowych: Kłomnice, Zawada, ZS w Kłomnicach. Audyty są do wglądu radnych na sekretariacie, a ich publikacja nie jest obowiązkowa.

Co do zapytania w sprawie oświetlenia poinformował, że wiele razy są zgłaszane usterki jednak polityka firmy sprawia, że działają według zgłoszeń i na naprawę niekiedy trzeba długo czekać. Następnie w wyniku dyskusji ustalono, aby przeprowadzić rozmowy z dotychczasowym operatorem, w celu wyjaśnienia problemów, które wyniknęły podczas wykonywania umowy oraz poinformowania radnych o terminie.

W sprawie wystających gałęzi na drogach gminnych V-ce Wójt poinformował, że zleci pracownikowi zebranie informacji, które miejsca są najbardziej niebezpieczne oraz zostanie wysłany pracownik CIS-u, aby je zlikwidować. W przypadku, gdy gałęzie wystają z prywatnych posesji zostaną wystosowane pisma o ich przycięcie, a w przypadku braku reakcji ze strony właściciela zostaną wycięte przez pracowników CIS-u.

W odpowiedzi na ostatnie zapytanie odnośnie ul. Witkowskiej V-ve Wójt poinformował, że Wójt dziś prowadzi rozmowy w powiecie. Radny p. A. Śpiewak i p. M. Nalewajka dodali, że początkowo to mieszkańcy mieli pokryć koszty wykonania wjazdów, jednak po interwencji  poseł p. L. Burzyńskiej starostwo ma wykonać we własnym zakresie.

Ad. pkt. 9

P. W. Jędras poruszyła temat złych prac przy kopaniu rowów, które odkrywają wodociągi przez co przy niskich temperaturach występuje problem zamarzania wody. V-ce Wójt  poinformował, że w tym temacie było spotkanie w starostwie z zarządem, lecz w odpowiedzi zarząd zarzucił gminie, że za płytko kładzie wodociągi. Dużo razy zgłaszano, że przy pracach odkrywane są wodociągi jednak ze strony powiatu nie było żadnych interwencji.

Głos w sprawie zabrała także radna p. A, Koza, która dodała, żeprzy kopaniu rowów na Rzekach powiat nie dokończył prac. 

Na sam koniec V-ce Wójt omówił działalność międzysesyjną m.in. spotkanie w starostwie w sprawie zjazdów na ul. Witkowskiej, spotkaniu w Opolu w Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przekazania na gminę działki na terenie Kłomnic oraz o pozyskaniu kwoty z Urzędu Marszałkowskiego kwoty 2 mln zł na 2 lata działalności Centrum Integracji Społecznej.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.

Na tym protokół zakończono i podpisano:  

Protokołowała:

 E. Wilk