artykuł nr 1

Protokół Nr XXV.2016

 Protokół Nr XXV.2016
z XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice 
odbytej w dniu 21.07.2016r.

 
 
Sesji przewodniczył p. Adam Worwąg – Przewodniczący Rady Gminy.
Obecni na posiedzeniu radni wg. załączonej list obecności. W obradach sesji wzięło udział 14 radnych. Jeden radny usprawiedliwił nieobecność.
XXV Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Zastępcę p. W. Jędras, Przewodniczących Komisji stałych: p. K. Wilkoszewskiego, p. A. Kozę, p. W. Szymczyka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyka, Wójta, Skarbnika, Sekretarza Gminy, p. M. Bąk – Kierownika Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury, inspektora ds. drogownictwa i infrastruktury oraz przedstawicieli mieszkańców Pacierzowa w osobie p. R. Jurczyka oraz M. Mendaka, po czym stwierdził że sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczy w niej 14 radnych.
Zgodnie z Postanowieniem Nr 6/2016 Przewodniczący p. Adam Worwąg odczytał porządek XXV Nadzwyczajnej sesji oraz zgłosił zmianę do porządku obrad, aby wycofać pkt 10. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych i nadania im kategorii gminnej drogi publicznej oraz przedłużenia istniejących publicznych dróg gminnych – podjęcie uchwały oraz przekazać go do Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w celu omówienia.
Innych propozycji do porządku obrad nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXV sesji ze zgłoszonymi poprawkami:
- za w/w porządkiem obrad głosowali wszyscy obecni radni, a przedstawiał się on następująco:
 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała.
 8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 – uchwała.
 9. Przystąpienie Gminy Kłomnice do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – podjęcie uchwały.
 10. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad sesji. 
 
ad. pkt 4
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był dostępny w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać. Poza tym jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.
- za takim przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni.
ad.pkt. 5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1) Wojciech Milczarek 
2) Andrzej Wilk
3) Kazimierz Wilkoszewski
ad.pkt.6
P. S. Jurczyk złożył na piśmie interpelacje mieszkańców Karczewic w sprawie sprzeciwu przeciwko zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kłomnice, aby grunty położone w miejscowości Pacierzów nie zostały zmienione pod realizację elektrociepłowni biogazowej.
ad. pkt 7
Wilk A. – odczytał projekt uchwały nr 154.XXV.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Głos zabrała P. Skarbnik szczegółowo omawiając zmiany wprowadzone w budżecie.
Została przyznana dotacja z Ministerstwa na pomoce dydaktyczne dla logopedów, pedagogów w kwocie 14 tys. zł oraz Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się o zwiększenie dochodów w kwocie 7600 zł z nienależnie pobranych świadczeń, zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków na wprowadzenie nowego zadania do WPF na lata 2016-2027 pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kłomnicach”. Dodatkowo w wyniku podpisania aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie CIS został zaktualizowany plan przychodów i kosztów  na 1 361 050,89 zł.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 9
Wilkoszewski K. – odczytał projekt uchwały nr 155.XXV.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027.
P. Skarbnik omówiła wprowadzoną zmianę w WPF na lata 2016-2027, które polegało na wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Kłomnicach”.
M. Bąk: musi zostać opracowany projekt, żeby złożyć wniosek i starać się o dofinansowanie.
 P. S. Jurczyk zapytał, czy to nie strata pieniędzy w przypadku, gdy zostanie zrobiony projekt, a wniosek nie przejdzie? Następnie P. Wójt zabrał głos informując radnych, że jest okazja, aby pozyskać dofinansowanie na drogę łączącą ul. Częstochowską z ul. Zdrowską oraz wspomniał, że to działka należąca do kolei, dlatego planowane jest uregulowanie jej jako drogę gminną.
P. A. Śpiewak : chcemy wydać 2 mln zł, aby połączyć ul. Częstochowską z targowiskiem, gdzie mieszkają 2 osoby, zróbmy zwykłą nakładkę, gdzie koszt wyjdzie 100 tys. zł, a nie inwestujmy w drogę, przy której nikt się nie wybuduje.
M. Bąk: jeśli zrobimy ten projekt to ta droga wpisuje się w programy na dofinansowanie oraz dodatkowo fakt, że ul. Dworcowa łączy drogę krajową z drogą powiatową zwiększa ilość pkt. w ocenie wniosku. Następnie p. A. Śpiewak podtrzymał swoje zdanie na temat powyższej inwestycji oraz zaproponował, aby za tą kwotę przeznaczyć na wyremontowanie pilniejszych dróg, przy których mieszkają mieszkańcy. Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. A. Worwąg, aby radni wzięli pod uwagę fakt, że na razie myślimy nad wpisaniem tego zadania do WPF, a nie nad realizacją.
G. Rachowalik: czy są inne drogi, które mogą być dofinansowane.
M. Bąk: Tylko z własnych pieniędzy.
Dodatkowo P. Ą. Śpiewak zaproponował, aby zwołać komisję, na której zostanie przygotowany wykaz dróg oraz  zostaną przedstawione możliwości pozyskiwania funduszy/dofinansowania i tedy rada zadecyduje, które drogi w pierwszej kolejności będą robione.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 9 radnych
- przeciw – 2 radnych
- wstrzymało się od głosu – 3 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.
ad. pkt.10
Milczarek W. – odczytał projekt uchwały nr 156.XXV.2016 w sprawie Przystąpienia Gminy Kłomnice do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Bąk M.: Głównym celem tego stowarzyszenia będzie współpraca z jednostkami samorządowymi,
w zakresie wykorzystania infrastruktury sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
W uzupełnieniu p. J. Łapeta dodał, że to stowarzyszenie jest wpisane jako wskaźnik w projekcie do budowy sieci światłowodowych, które przebiegają przez m.in. Gminę Kłomnice i inne gminy w powiatach należących do Subregionu Północnego a m.in. powiat myszkowski, kłobucki, częstochowski oraz Miasto Częstochowa. Stowarzyszenie będzie miało za zadanie zarządzanie infrastrukturą, a także wyłoni operatora zewnętrznego, który będzie zarządzał tą siecią, a także dostarczał usługi teleinformatyczne do urzędów, a jednocześnie umożliwi innym operatorom lokalnym przyłączenie się do tej sieci. Stowarzyszenie statutu przewiduje udział partnerski poszczególnych powiatów – z każdego powiatu po jednym przedstawicielu w zarządzie, a z Miasta Częstochowy 2 przedstawicieli. Przedstawicielami Walnego będą wójtowie burmistrzowie poszczególnych gmin, którzy wybierają zarząd, a później go rozliczają .Następnie p. J. Łapeta omówił sposoby funkcjonowania powyższego stowarzyszenia oraz zalety jakie Gmina może zyskać z infrastruktury sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
A. Worwąg – jakie będą namacalne korzyści dla mieszkańców?
J. Łapeta – operator będzie mógł się podłączyć do sieci i udostępnić mieszkańcom usługi. Konkurencja pomiędzy operatorami, co wiąże się z atrakcyjniejszymi ofertami.
A. Śpiewak – czy znany jest znany statut? Jakie koszty przystąpienia? Jak funkcjonuje? Czy można podjąć uchwałę na następnej sesji, aby radni zapoznali się ze statutem ?
J. Łapeta – niestety, gdyż do 15 sierpnia musi powstać stowarzyszenie, gdyż ostatecznym terminem powstania tej sieci jest 31 grudnia. Urząd Marszałkowski wystosował pismo do Miasta Częstochowy, że jeśli nie zostaną podjęte działania w tym kierunku wycofają dotację. projekt statutu jest już dostępny. Został on utworzony przez powołane grupy robocze składające się z przedstawicieli gmin i powiatów. Powiaty jako zewnętrzna część mają zagwarantowaną większość, natomiast wybory zarządu będą się odbywać na Walnym zebraniu. Statut jest wstępnie zaopiniowany przez prawników starostw i Miasta Częstochowy. Teraz możemy zostać jednym z założycieli stowarzyszenia i mieć udział we władzach.
A. Śpiewak: Jakie będą koszty w rozbiciu na gminy?
J. Łapeta: końcowym zapisem jest stawka roczna około 3000 zł. Koszty też nie są znane, gdyż nie wiemy ile dostaniemy dofinansowania. Docelowo mają pracować 4 osoby w tzw. Centrum Dowodzenia Siecią. I te 4 etaty trzeba będzie utrzymać przez ponad 30 gmin Subregionu Częstochowskiego.
Więcej uwag nie zgłoszono .
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych
- przeciw – 0
- wstrzymało się od głosu - 2 radych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.
 
 
ad. pkt.11
Plan pracy został odczytany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. S. Jurczyka, który stanowi załącznik do projektu uchwały 157.XXV.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.
A. Wilk: Dlaczego w kontroli OSP nie ma jednostki z Karczewic?
S. Jurczyk: Kontrolujemy tylko samochody, które należą do Urzędu Gminy.
W. Milczarek: powielanie planu z I półrocza oznacza, że komisja nie wywiązała się z poprzedniego planu.
S. Jurczyk: Niestety, ale w statucie nie ma zapisu, że plan ma być ramowy.
A. Śpiewak: to że samochód należy do jednostki to nie znaczy, że komisja rewizyjna nie może go skontrolować. Bo ponoszone koszty eksploatacji są rozliczane przez Gminę.
W. Milczarek: Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jednostki te działają na zasadzie stowarzyszenia, które również ma szereg wewnętrznych kontroli. Więc na jakiej zasadzie można kontrolować stowarzyszenie.
A. Śpiewak: Każde stowarzyszenie, które korzysta z dotacji/ funduszy przeznaczonych przez Gminę, komisja rewizyjna ma prawo je skontrolować. Wybrana jednostka musi poddać się kontroli i udzielić odpowiedzi oraz przedstawić wymagane dokumenty.
W. Milczarek: Komisja Rewizyjna może sprawdzić dokumenty znajdujące się u pracownika z Urzędu Gminy, który prowadzi dokumentacje każdej jednostki i tylko w tym zakresie je sprawdzać.
Następnie głos zabrał Przewodniczący p. A. Worwąg wyjaśniając, że konsultował się z prawnikami w sprawie uprawnień komisji rewizyjnej i pojawia się nieścisłość w prawie, gdyż nie ma konkretnych uregulowań oraz zaproponował, aby się porozumieć w sprawach kontroli. Dodatkowo przytoczył treść wysłanego zawiadomienia w sprawie kontroli, gdzie planowano ją przeprowadzić w godz. od 9:00 do 16:00 Po czym zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby wziął pod uwagę , ze Prezesi oraz inni członkowie OSP to ochotnicy i poza tym wykonują inne prace zawodowe. Należy wystosować zawiadomienie, w którym w komisja prosi o udostępnienie sali z dołączonym zakresem kontroli oraz konkretną godziną kontroli.
P. S. Jurczyk przystał na propozycję przewodniczącego oraz dodał, że w zakresie kontroli też może przeprowadzić oględziny samochodów, co jest zgodne ze statutem. P. W. Milczarek nie zgodził się na oględziny.
Następnie nastąpiła dyskusja pomiędzy p. S. Jurczykiem, a p. W. Milczarkiem.
Dodatkowo p. A. Śpiewak zaproponował, aby przed komisją przewodniczący komisji  lub pracownik ppoż ustalił z komendantem jednostki OSP dogodny termin. Na zakończenie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości Przewodniczący p. A. Worwąg poprosił Wójta o dwie ekspertyzy prawne od zewnętrznych prawników w sprawie uprawnień kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
Więcej uwag nie było.
A. Wilk odczytał projekt uchwały nr 157.XXV.2016 w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 10 radnych
- przeciw – 3 radnych
- wstrzymało się od głosu – 1 radnych
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.
ad. pkt. 12
Głos zabrał p. Wójt, aby ostateczni wyjaśnić sprawę budowy elektrowni biogazowej w Pacierzowie. Podkreślił, że nie ma prawnej możliwości, aby w/w elektrownia powstała w tym miejscu, gdyż zabrania tego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłomnice, który jasno określa rolnicze przeznaczenie działek. Dodatkowo dodał, że jakiekolwiek zmiany mogą być wprowadzone tylko po akceptacji mieszkańców na konsultacjach oraz po akceptacji Rady Gminy.
Głos zabrała zaproszona w tej sprawie Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. B. Lara.
B.Lara: Plan Zagospodarowania Przestrzennego na tym obszarze zakazuje jakiejkolwiek zabudowy. Natomiast protesty mieszkańców Pacierzowa i Karczewic dotyczą zmiany w Studium. Studium wskazuje pewne obszary, na których dopuszcza się możliwość lokalizację urządzeń wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100kW. Zgodnie z procedurą ustawową przeprowadzane były konsultacje w miejscowościach oraz poruszane na komisji. Następnie p. B. Lara odczytała zapis jaki widnieje w projekcie studium odnośnie energii. Wszystkie zmiany można wprowadzić, ale tylko po konsultacjach społecznych, bo to mieszkańcy decydują.
Dodatkowo omówiła procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych przy uchwalaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Gminy Kłomnice.
A. Worwąg: Czy biogazownia jest wpisana jako odnawialne źródło energii?
B. Lara : Traktowana jest jako odnawialne źródło energii, potwierdzone przez orzecznictwo sądowe.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do radnych, aby przy następnych projektach zwrócić szczególną uwagę na zapisy, aby wykluczyć sytuacje sporne, które pojawiają się dzisiaj.
Podsumowując p. Wójt ostatecznie zapewnił przedstawicieli mieszkańców Pacierzowa, że decyzja będzie wydana negatywna, gdyż nie ma prawnych możliwości , aby wybudować ją na działkach w m. Pacierzów.
Na zakończenie p. Wójt przekazał jako załącznik do protokołu informację z najważniejszych wydarzeń międzysesyjnych z poszczególnych referatów.
ad. pkt 13.
Głos zabrał p. R. Jurczyk, który podziękował za poruszenie tematu biogazowni oraz wyraził swoją opinie oraz obawy mieszkańców związaną z jej budową oraz prosił, aby z ostrożnością podchodzić do umieszczania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kłomnice.
Radny p. A. Wilk poinformował przedstawiciela mieszkańców z Pacierzowa, że wszelkie zmiany będą konsultowane z mieszkańcami.
 Na zakończenie p. Wójt poinformował, że jeśli projekt studium będzie wyłożony do wglądu będzie apelował do radnych i sołtysów o poinformowanie mieszkańców o zainteresowanie się tematem.
Radny p. G. Rachwalik zaprosił wszystkich radnych na spotkanie z mieszkańcami Pacierzowa w sprawie biogazowni.
 
ad. pkt 14
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy.
Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XXV Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice.