artykuł nr 1

Uchwała Nr 195.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 Uchwała Nr 195.XXIX.2016
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1i art.28a  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 383) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie przez Fundację na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice jako Lidera Projektu w partnerstwie z Gminą Kłomnice w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
3. Podmiotem realizującym projekt w imieniu Partnera jest samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.
§ 2. 1. Szczegółowe warunki i zasady współpracy partnerów projektu, zostaną określone w odrębnej umowie partnerskiej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia umowy partnerskiej .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Projekt pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice - Lider Projektu a Gminą Kłomnice – Partner Projektu. W wyniku rozstrzygnięcia naboru numer RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu to 1 774 471,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1685748,09 zł, w tym wartość projektu po stronie Gminy Kłomnice to 1 326 630,40 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1 237 906,81 zł.
Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kłomnice w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018. Celem projektu jest stworzenie warunków do skutecznej reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym a także zagrożonych ubóstwem. Podmiotem bezpośrednio realizującym projekt w imieniu Gminy Kłomnice będzie samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 64 osób, w tym 38 mężczyzn i 26 kobiet. Projekt zakłada realizację zadań związanych z działaniami na rzecz aktywnej integracji, a także przeprowadzenie działań reintegracyjnych zarówno w aspekcie zawodowym jak i społecznym w tym warsztat remontowo-brukarski, warsztat porządkowy z elementami ogrodnictwa, warsztat stolarski, warsztat opieki nad zwierzętami z prowadzeniem hotelu dla zwierząt, kursy zawodowe i staże. W ramach projektu zaplanowano następujące wskaźniki: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje - min. 26, liczba osób poszukujących pracy - min. 16 oraz liczba osób pracujących - min. 11.