artykuł nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Kłomnice za III kwartały 2015 roku

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za III kwartały 2015r.
 
III kwartał 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 068 172,31  zł, przy planowanej na rok 2015 nadwyżce w wysokości 114 775,00 zł.  W III kwartałach osiągnięto dochody w wysokości 31 446 061,19 zł (planowane na rok 2015 46 089 185,15 zł) oraz zrealizowano wydatki w wysokości 30 377 888,88 zł (planowane na rok 2015 45 974 410,15 zł).


W III kwartałach 2015r. spłacono kredyty na kwotę 2 677 832,28 zł. Jednocześnie zaciągnięto pożyczki w kwocie  1 639 696,55 zł oraz debet w rachunku bieżącym w kwocie 151 745,25zł. Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2015r. wyniosło 21 399 823,80 zł, co stanowi 46,43% planowanych dochodów ogółem.