artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

SPRAWOZDANIEZ REALIZACJI  ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY KŁOMNICE

  Z ORGANIZACJAMI   POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

ZA ROK 2014

 

obrazek