artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 roku

 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.2.2014.EJ.2
z 16 września 2015 roku
 
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje:
 
1. Minister Środowiska Republiki Słowackiej przy piśmie z 7 września 2015 r. znak:
2072/2015-3.4/hp przekazał stronie polskiej dokumentację oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske
Bohunice”.
 
2. Całość dokumentacji w języku słowackim wraz z tłumaczeniem wybranych fragmentów na
język polski, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem internetowym:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice
Dokumentacja w języku polskim dostępna jest także w siedzibie:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22,
40-032 Katowice pokój 402a w godzinach 800- 1500
 
3. W terminie od 18 września 2015 r. do 19 października 2015 r. każdy może zapoznać się
z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski
dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
  • pisemnej na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
  • ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
adres E-PUAP: /RDOSKAT/skrytka
 
4. W dniu 23 września 2015 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w miejscowości
Vel'ke Kostol'any odbędzie się ogólnodostępna rozprawa administracyjna organizowana
przez stronę słowacką w której mogą wziąć udział obywatele innych krajów.