artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 1.09.2015r.


OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 1 września 2015r.

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek  Pana Rafała Czerwika reprezentującego Zakład Projektowo-Wykonawczy „RAFA-EL”, 42-200 Częstochowa, ul. Lelewela 8/8, działającego jako pełnomocnik Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20,  42-270 Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej – dz. nr 1305 w miejscowości Huby,  w celu doświetlenia odcinka drogi gminnej w miejscowości Huby, gmina Kłomnice, do realizacji na działkach nr ewid. 1390, 1305, 1317, 1316, 1564 położonych w obr. geodezyjnym Adamów, w miejscowości Huby.  

 

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.