artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 29.10.2015r.

   Kłomnice, dnia 2015-10-29

 

GKIO-OŚ.6220.10.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 29.10.2015r.

 

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 63. ust. 5 oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 267, ze zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

 

zawiadamiam

 

że w dniu 29.10.2015r.. zostało wydane postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni wiatrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących fundamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów., z uwagi na przedłożenie przez inwestora w dniu 26.10.2015r. raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.