artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 29.10.2015r.

Kłomnice, dnia 2015-10-29

GKIO-OŚ.6220.10.2013

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 29.10.2015r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.), Urząd Gminy Kłomnice informuje o:

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na przedłożenie przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

wymianie 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości  2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

1.   W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 12.07.2013r. na wniosek Pana Zbigniewa Ślęzaka, ul. Sępowa 24A, 42-280 Częstochowa.

2.   W dniu 16.10.2015r. inwestor zawiadomił tut. urząd o zmianie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, pierwotnie inwestycja dotyczyła tylko działki nr 2923, aktualnie obejmować ma działki 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów.

3.   Dnia 26.10.2015r. inwestor przedłożył m.in. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, co pozwoliło na wydanie postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

4.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kłomnice.

5.   Organy właściwe do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko i zakresu raportu to: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

6.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

7.   Informuje się o:

· możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, II piętro, pokój 201, tel. (034) 3281-122 wew. 119

· możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30 do 15:30, piątek 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Urząd Gminy Kłomnice.