artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 22.09.2015r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 22 września 2015r.

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.),  

zawiadamiam

 

że na wniosek  Pana Marka Kowalczyka reprezentującego Firmę Usługowo-Handlową "EL-MAR" Marek Kowalczyk, 97-500 Radomsko, ul. Iwaszkiewicza 15, działającego jako pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A., al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej SN  15kV, budowie słupów kablowych SN 15kV wraz z rozbiórką słupów istniejących, do realizacji na działkach nr ewid. 116, 332 położonych w obr. Pławno, działce nr ewid. 103 położonej w obr. Ludwików, działkach nr ewid. 753, 625, 795, 626 położonych w obr. Zberezka.  

  

Z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy Urzędu.