artykuł nr 1

Zarządzenie nr 242/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015

OR.0050.242.2015
Zarządzenie Nr 242/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2015r
 
 
w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r  poz.885 z późn. zmian.) jak również z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 98.XVIII.2015 z dnia 29.12.2015r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawiają się następująco:
- zwiększenie wydatków 1 500,00zł
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 197 KB