artykuł nr 1

Zarządzenie nr 241/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.12.2015

 OR.0050.241.2015

 
Zarządzenie Nr 241/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 22.12.2015r
 
 
w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r  poz.885 z późn. zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 240/2015 z dnia 22.12.2015r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów 648,00zł
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2143 KB