artykuł nr 1

Zarządzenie nr 240/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.12.2015

 OR.0050.240.2015

 
Zarządzenie Nr 240/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 22.12.2015r
 
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2015 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1, art. 222 ust. 4 i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W związku z decyzją Wojewody Śląskiego:
- Nr FBI.3111.25.22.2015 z dnia 17.12.2015r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2015 rok o kwotę 648,00zł przeznaczonej na uregulowanie zobowiązania powstałego w związku z realizacją Postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie tj. na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
a także w związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015 rok jak w załączniku nr 1.
 
§ 2
 
Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:
- zwiększenie dochodów     648,00zł
- zwiększenie wydatków     648,00zł
 
Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 175 KB