artykuł nr 1

Zarządzenie nr 238/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.12.2015

OR.0050.238.2015

Zarządzenie Nr 238/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 11.12.2015r

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 18.V.2015 z dnia 23.01.2015r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zmian.) jak również z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 92.XVII.2015 z dnia 10.12.2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2015 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość dochodów i wydatków.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 195 KB